Studium života v Numeri (# 53)

Poselství Padesáté Třetí

ŽIVÝ PŘEHLED BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V KNIHÁCH EXODUS, LEVITICUS A NUMERI O BOŽÍ EKONOMII S JEHO VYVOLENÝM A VYKOUPENÝM LIDEM

(5)

Čtení z Písma: Ko 1,12; Ef 3,8; Fp 1,19

V tomto poselství přecházíme k závěru živého přehledu božského zjevení v knihách Exodus, Leviticus a Numeri o Boží ekonomii s Jeho vyvoleným a vykoupeným lidem.

V. Úplný předobraz církve v mystickém sjednocení se všezahrnujícím Kristem, samotným ztělesněním rozdílejícího se trojjediného boha, který prošel procesem

Starý zákon na první pohled nemá nic společného s církví. Ale historie Izraele zaznamenaná ve Starém zákoně je ve skutečnosti obrazem církevního života. Při čtení Exodu, Levitiku a Numeri musíme mít toto porozumění. Pokud máme tento pohled, uvidíme, že božské zjevení v knihách Exodus, Leviticus a Numeri obsahuje úplný předobraz církve v mystickém sjednocení se všezahrnujícím Kristem, ztělesněním rozdílejícího se trojjediného Boha, který prošel procesem.

A. Úplný předobraz církve

Nejprve se podívejme na úplný předobraz církve a poté na její mystické sjednocení se všezahrnujícím Kristem.

1. Vyvolena Bohem

Deuteronomium 7,6 říká: „Vždyť ty jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu; tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím.“ V předobraze to ukazuje, že církev byla vyvolena Bohem.

2. Vykoupena z Božího soudu a zachráněna z otroctví pádu

Předobrazy obsažené v 1., 12. a 14. kapitole Exodu ukazují, že církev byla vykoupena z Božího soudu a zachráněna z otroctví pádu. My, dnešní věřící, to víme a zažili jsme to.

3. Těší se z božské péče a z Krista jako nebeského a božského zaopatření

Poté, co jsme byli vykoupeni z Božího soudu a zachráněni z otroctví pádu, se nyní, stejně jako synové Izraele ve Starém zákoně, těšíme z božské péče a z Krista jako nebeského a božského zaopatření (Ex 15–17). Obklopeni Boží péčí se těšíme ze způsobu, jakým nás Bůh vyživuje a opatruje Kristem jako naším zaopatřením – jako manou, jako živou vodou vytékající z udeřené skály, která nás doprovází, a jako dřevem (ukřižovaný Kristus) hozeným do hořké vody. Bez ohledu na okolnosti, pokud na svou situaci aplikujeme ukřižovaného Krista, hořká voda zesládne (Ex 15,23-25). Toto je jeden aspekt Krista jako nebeského a božského zaopatření. Další aspekt je vykreslen na předobrazu dvanácti vodních pramenů a sedmdesáti palem v Élimu (Ex 15,27).

4. Dostává božské zjevení a průpravu v tom, jak poznávat Boha, jak se budovat spolu s Bohem v Jeho božské Trojici jako Jeho příbytek na zemi pro vyjádření a svědectví trojjediného Boha, a v kněžství pro božskou službu

Na hoře Sínaj synové Izraele obdrželi božské zjevení zaznamenané v Exodu 19–40 a v Levitiku 1–27. Toto zjevení je úžasné. Lidská, filozofická díla s ním nelze srovnávat. Zde zobrazený předobraz ukazuje, že dnešní církev přijala Boží zjevení.

Na hoře Sínaj obdrželi synové Izraele nejen božské zjevení, ale i průpravu v tom, jak poznávat Boha, jak se budovat spolu s Bohem v Jeho božské Trojici jako Jeho příbytek na zemi pro vyjádření a svědectví trojjediného Boha, a v kněžství pro božskou službu. Synové Izraele byli u hory Sínaj devět měsíců a během té doby je Pán školil. Můžeme říci, že v důsledku tohoto školení se stali lidmi s božskou kulturou, přičemž hlavní složkou této kultury byl samotný Bůh. V dnešním církevním životě také dostáváme od Pána školení o tom, jak Ho poznávat, jak být spolu s Ním budováni a jak Mu sloužit.

5. Zformována v Boží armádu, která bojuje za Boží ekonomii

Podle knihy Numeri byli synové Izraele zformováni v armádu, která bojuje za Boží ekonomii (Nu 1–4; 21,1-4.21-35; 31,1-12). Podobné zjevení vidíme i v listu Efeským. Prvních pět kapitol tohoto listu postačuje k tomu, abychom dostali zjevení o církvi. V 6. kapitole však Pavel jde dále a ukazuje, že věřící jsou zformováni v armádu, která bojuje za Boží ekonomii.

6. Putuje s Bohem a čelí překážkám a zkouškám, aby byla očištěna

Církev dnes také putuje s Bohem a čelí překážkám a zkouškám, aby byla očištěna. Než jsme byli spaseni, putovali jsme touto světskou pustinou sami, ale nyní, když jsme spaseni, putujeme s Bohem. Bůh je náš společník, který není jen blízko nás nebo před námi, ale především je v nás. Někdy s Ním možná jít nechceme, ale On s námi pokračuje a Jeho přítomnost mění naši cestu. Jindy jednáme takovým způsobem, že je s námi nespokojen, nebo s Ním nesouhlasíme, ale nemůžeme se od Něj dostat pryč. I když se rozhodneme, že s Ním dál putovat nebudeme, On s námi nepřestává putovat, a nakonec jsme nuceni se k Němu vrátit a být s Ním jedno.

Když putujeme s Pánem, čelíme překážkám a zkouškám, abychom byli očištěni. Tyto zkoušky a překážky se mají vypořádat s našimi podivnými rysy. Naši rodinní příslušníci, bratři a sestry v církvi a mnoho různých lidí a věcí v našem prostředí se proti nám může postavit a stát se pro nás překážkami. Tyto překážky jsou však nezbytné pro naše očištění.

7. Připravena Bohem k tomu, aby se zmocnila všezahrnujícího Krista jako své dobré země

Výsledkem toho všeho je, že církev je připravena Bohem k tomu, aby se zmocnila všezahrnujícího Krista jako své dobré země.

B. V mystickém sjednocení se všezahrnujícím Kristem, samotným ztělesněním rozdílejícího se trojjediného Boha, který prošel procesem

Úplný předobraz církve v knihách Exodus, Leviticus a Numeri je předobraz církve v mystickém sjednocení se všezahrnujícím Kristem, jenž je ztělesněním rozdílejícího se trojjediného Boha, který prošel procesem. Toto mystické sjednocení je naším osudem a konečným bodem na naší cestě. Za různých okolností a v kontaktu s různými lidmi někdy říkáme: „Ó Pane Ježíši, potřebuji Tě!“ Co znamenají naše slova, když řekneme Pánu, že Ho potřebujeme? V podstatě to znamená, že se z Něho těšíme. Den co den se můžeme těšit ze všezahrnujícího Krista, ztělesnění rozdílejícího se trojjediného Boha, který prošel procesem, jako naší dobré země.

1. Jako Minutí a nekvašený chléb

Podle předobrazu v Exodu se nejprve těšíme z Krista jako Minutí a nekvašeného chleba (1K 5,7-8). Minutí je nezbytné pro naši spásu a nekvašený chléb je nezbytný pro to, abychom žili životem bez hříchu.

2. Jako nebeská mana a skála vydávající živou vodu

Poté, co jsme prožili Krista jako Minutí a co jsme Ho začali užívat jako nekvašený chléb, pokračujeme a těšíme se z Něho jako z nebeské many a skály, která vydává živou vodu (1K 10,3-4).

3. Jako božský zákon pro Boží vyjádření, který nese Boží obraz, aby člověk poznal Boha

Dokonce i zákon je předobraz Krista, protože zobrazuje Krista jako Boží vyjádření, které nese Boží obraz, aby člověk poznal Boha (J 1,18; He 1,3a).

4. Jako Boží stánek s truhlou jako středem Božího svědectví

Jan 1,14 zjevuje, že Kristus přebýval, postavil si stánek, mezi námi. Kristus je Boží stánek s truhlou jako středem Božího svědectví.

5. Jako slitovnice, kde se Bůh může setkat s člověkem ve své spravedlnosti

Podle listu Římanům 3,25 je Kristus je místem smíření – slitovnicí, příkrovem truhly –, kde se Bůh může setkat s člověkem ve své spravedlnosti. Kristus je tedy místem, kde se Bůh setkává se svým lidem.

6. Jako Velekněz nesoucí a přijímající Boží vykoupený lid

Ve Starém zákoně nosil velekněz nárameníky a náprsník. Jedná se o předobraz toho, že Kristus jako Velekněze nosí a v lásce přijímá Boží vykoupený lid (He 4,14-15; 7,25-26).

7. Jako všechny oběti pro věřící

Starý zákon ukazuje předobrazy a Nový zákon odhaluje, že Kristus je všemi oběťmi pro věřící (He 10,5-7.9-10).

8. Jako sobota a všechny svátky pro věřící

V knihách Exodus, Leviticus a Numeri se hodně mluví o sobotě a svátcích. Jsou to předobrazy Krista jako skutečnosti soboty a všech svátků pro věřící (Ko 2,16-17).

9. Jako skutečný nazír žijící absolutně pro Boha

Šestá kapitola Numeri hovoří o nazírském slibu. Kristus je skutečný Nazír, který žije absolutně pro Boha (Fp 2,8; He 10,9; srv. Mt 2,23 a poznámka 2 v Překladu obnovy).

10. Jako červená jalovice ke smytí nečistoty věřících

Kristus je také skutečností předobrazu červené jalovice ke smytí nečistoty věřících (1J 1,7).

11. Jako bronzový had, který snímá hřích věřících, aby měli věčný život

Jan 3,14-15 zjevuje, že Kristus je bronzový had, který snímá hřích věřících, aby měli věčný život.

12. Jako útočištná města pro věřící

Dnes se můžeme také těšit z Krista jako Toho, který je útočištnými městy pro věřící (Ef 1,7).

13. Jako všezahrnující země se štědrou podporou pro věřící

A konečně, Kristus je všezahrnující země se štědrou podporou pro věřící (Ko 1,12; Ef 3,8; Fp 1,19). To je nutné pro vybudování Božího domu na zemi (Ef 2,19; 1Tm 3,15), pro založení Božího království na zemi (Sk 1,3; Ř 14,17) a nakonec pro završení Božího domu a Božího království jako Nového Jeruzaléma ve věčnosti, aby se naplnila Boží věčná ekonomie (Zj 21,1-2). To, co je vykresleno ohledně církve v Exodu, Levitiku a Numeri, bude mít navěky své konečné završení v Novém Jeruzalémě za nového nebe a nové země.