Studium života v Numeri (# 52)

Poselství Padesáté Druhé

ŽIVÝ PŘEHLED BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V KNIHÁCH EXODUS, LEVITICUS A NUMERI O BOŽÍ EKONOMII S JEHO VYVOLENÝM A VYKOUPENÝM LIDEM

(4)

Čtení z Písma: Joz 1,2-3

V tomto poselství se budeme zabývat připraveností Božího vyvoleného a vykoupeného lidu zmocnit se Bohem zaslíbené dobré země.

IV. Boží vyvolený a vykoupený lid byl připraven zmocnit se Bohem zaslíbené dobré země

Tento živý přehled knih Exodus, Leviticus a Numeri v typologii nejprve ukazuje, že Bůh potřebuje lidi, kteří budou zachráněni a budou s Ním pokračovat, aby se těšili z Jeho Krista, přijali Jeho zjevení a byli spolu s Ním jako zpracovaným trojjediným Bohem budováni, aby mohli být zformováni v kněžskou armádu, která bude spolu s Ním putovat a bojovat. Za druhé, tento přehled ukazuje, že tento lid potřebuje nejen užívat Krista, přijímat zjevení, být budován s trojjediným Bohem a formován v kněžskou armádu, ale potřebuje také určitou výchovu. Aby Boží lid ve Starém zákoně podstoupil výchovu, musel projít určitými obtížemi. To je něco, co si dnes musíme uvědomit. Čím více těžkostmi projdeme, tím užitečnějšími budeme pro Pána. Za třetí, tento živý přehled ukazuje, že Boží vyvolený a vykoupený lid potřeboval čelit různým překážkám. Výsledkem všeho toho bylo, že Boží lid byl připraven, aby se zmocnil Bohem zaslíbené země.

S výjimkou Jozua a Káleba byli všichni, kteří byli způsobilí a připravení obsadit dobrou zemi, mladšími lidmi druhé generace. Ti starší, lidé první generace, prošli mnoha věcmi a naučili se mnohým lekcím. Nebyli však způsobilí ke vstupu do dobré země. Lekce, kterým se naučila první generace, se jistě staly součástí dědictví předávaného druhé generaci. Jejich děti určitě zdědily od svých rodičů všechny lekce, kterým se naučili během čtyřiceti let v pustině. Mladší lidé se od narození ocitli v pozici, ve které mohli zdědit to, co se předalo z generace na generaci v jejich rodině, a vše, co zažili jejich rodiče.

Věřím, že otcové vyprávěli svým dětem o všem, co zažili v Egyptě, během vyjití z Egypta a v pustině. Otcové nepochybně vyprávěli o tom, jak byli v Egyptě krutě využíváni jako otroci, jak Bůh ve svém milosrdenství poslal Mojžíše, aby je vysvobodil z otroctví, jak čtrnáctého dne druhého měsíce slavili Minutí a jak vypochodovali z Egypta a přešli Rudé moře. Otcové také museli svým dětem vysvětlit, jak vstoupili do pustiny bez jídla, ale Bůh je nakrmil manou a zásobil je vodou z udeřené skály. Možná také vysvětlovali, že ačkoli později byli manou znechuceni, přesto si ji cenili. Lidé nic nepěstovali, ale čtyřicet let každý den dostávali nebeský přísun many. Kromě toho se ti mladší dozvěděli o Mojžíšovi a o velké pomoci, kterou poskytl izraelskému lidu. Samotnému Mojžíšovi nebylo dovoleno vstoupit do dobré země, ale Božímu lidu mnohým přispěl.

Druhá generace neprošla tolika věcmi jako první generace, ale těžila ze všeho, co zažila první generace. Věřím, že starší generace vyprávěla mladší generaci o všem, co zažili, z čeho se těšili a co vytrpěli. Toto vyprávění bylo součástí výchovy či budování druhé generace. To, co zažila první generace, nebylo marné, protože to bylo předáno druhé generaci. To, co zažili starší, je ve skutečnosti příliš neovlivnilo, ale mělo to velký dopad na budování mladších. Proto Bůh mohl z druhé generace připravit více než šest set tisíc mužů s bohatým dědictvím a silným základem, kteří byli způsobilí ke zformování armády, která bude bojovat s Bohem a za Boha.

Stejný princip platí i dnes pro nás v Pánově obnově. Obnova ve Spojených státech existuje dvacet sedm let a již prošla mnohým. Myslíte si, že to všechno bylo marné? Určitě to nebylo marné. To vše se nyní předává mladším lidem v Pánově obnově a bude to mít velký dopad na jejich budování a přípravu na boj spolu s Bohem a za Boha. Mladší lidé v Pánově obnově mají bohaté dědictví. Díky tomu, že toto dědictví je předáváno mladším lidem, a dokonce se stává jejich vnitřním ustavením, mám plnou důvěru v to, že až přijdou další zkoušky, výsledek bude velmi pozitivní.

To, co ve Starém zákoně přijala druhá generace od první generace, připravilo mladší generaci k tomu, aby se zmocnili dobré země. Podívejme se nyní na události, které je připravily na vstup do Bohem zaslíbené země.

A. Byli vykoupeni z Božího soudu skrze Minutí a zachráněni z egyptského otroctví a tyranie zachraňující mocí trojjediného Boha

Boží lid byl připraven zmocnit se Bohem zaslíbené země v důsledku skutečnosti, že byli vykoupeni z Božího soudu skrze Minutí a zachráněni z Egypta zachraňující mocí trojjediného Boha (Ex 12, 14). Poté, co byli vykoupeni Minutím, bylo osobně zachráněni trojjediným Bohem. Jak odhaluje 14. kapitola Exodu, na záchraně synů Izraelů se podíleli Otec, Syn a Duch. Otec i Syn i Duch byli zapojeni do vysvobození Božího lidu z tyranie faraona. Ve 14. kapitole Exodu je trojjediný Bůh chránil a bojoval za ně. Bez osobní účasti trojjediného Boha by se Izraelci nemohli vysvobodit z faraonovy ruky. Bůh ve své božské Trojici se přímo a osobně podílel na záchraně svého lidu.

B. Užívali nebeské zaopatření a božskou péči na své počáteční cestě pustinou

Boží vyvolený a vykoupený lid během svého počátečního putování v pustině užíval nebeské zaopatření a božskou péči (Ex 15–17). V Exodu 15,27 přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Obojí ukazuje na Krista. V 16. kapitole Exodu lidé užívali Krista jako manu a v 17. kapitole Exodu Ho užívali jako udeřenou skálu, ze které vytékala živá voda. Navíc se synové Izraele těšili božské péči. Na jejich počáteční cestě v pustině byl pro ně Bůh kojící matkou: krmil, vyživoval a opatroval je. Toto zaopatření a péče je připravily na vstup do dobré země.

C. Dostalo se jim božského zjevení a průpravy v poznání Boha, v tom, že byli s Bohem spolu vybudováni jako Jeho příbytek na zemi pro Jeho vyjádření a svědectví, a v tom, že bylo vybudováno kněžstvo pro božskou službu

V Exodu 19–40 a Levitiku 1–27 se synům Izraele dostalo božského zjevení a průpravy v poznání Boha, v tom, že byli s Bohem spolu vybudováni jako Jeho příbytek na zemi pro Jeho vyjádření a svědectví, a v tom, že bylo vybudováno kněžstvo pro božskou službu. To vše se stalo na úpatí hory Sínaj, kde lid dostal zákon jako portrét toho, čím je Bůh ve svých atributech. Začali být budováni spolu s Bohem a začali fungovat v božské službě. To byl další prostředek, kterým je Bůh připravil, aby se zmocnili dobré země.

D. Byli zformováni v kněžskou armádu, která putovala s Bohem a bojovala spolu s Bohem za Jeho zájmy na zemi

Kniha Numeri vypráví o tom, jak byl Boží vyvolený a vykoupený lid zformován v kněžskou armádu, která putuje s Bohem a bojuje s Bohem za Jeho zájmy na zemi (Nu 1,1–4,49; 9,15–10,36; 12,16; 20,1–21,35; 31,1-54; 33,1-49).

E. Prošli všemi překážkami, zkouškami a tresty, aby byli očištěni

Synové Izraele byli připraveni zmocnit se Bohem zaslíbené země také tím, že prošli všemi překážkami, zkouškami a tresty, aby byli očištěni. Totéž se děje v církevním životě. Ačkoli překážky, zkoušky a tresty nevítáme, určitě potřebujeme očištění, kterého se nám dostává, když těmito věcmi procházíme. Bůh nás nejen vyživuje a opatruje – někdy nás také trestá, abychom byli očištěni. Může nás očistit ohněm, který zbavuje nečistot, a vodou, která očišťuje. To je také jeden z aspektů naší přípravy k tomu, abychom se zmocnili dobré země.

F. Byli připraveni a obdrželi všechny předběžné pokyny k rozdělení zaslíbené dobré země

V Numeri 32 a 33,50–36,13 Boží lid obdržel předběžné pokyny k rozdělení zaslíbené dobré země. To je připravilo k tomu, aby se té země zmocnili.

G. Nyní jsou připraveni překročit Jordán, vstoupit do Kenaanu, vyhubit jeho obyvatele a zmocnit se dobré země, kterou zaslíbil věrný Bůh

Po tom všem, co předcházelo, byl Boží vyvolený a vykoupený lid připraven překročit Jordán, vstoupit do Kenaanu, vyhubit jeho obyvatele a zmocnit se dobré země, kterou zaslíbil věrný Bůh (Joz 1,2-3).

1. Usadit se s Bohem v dobré zemi

Obzvláště byli lidé připraveni usadit se s Bohem v dobré zemi. Skutečnost, že byli bez domova, znamenala, že Bůh byl bez domova. Ale skutečnost, že se měli usadit v dobré zemi, znamenala, že se v té zemi měl usadit Bůh, protože se tam měli usadit spolu s Bohem.

2. Být vybudováni s Bohem v Jeho Božské Trojici jako vzájemný příbytek pro Boha a Jeho vykoupený lid pro vyjádření a svědectví trojjediného Boha na zemi mezi lidmi

Boží lid byl také připraven být vybudován s Bohem v Jeho Božské Trojici jako vzájemný příbytek pro Boha a Jeho vykoupený lid pro vyjádření a svědectví trojjediného Boha na zemi mezi lidmi. To byl konečný cíl synů Izraele, a to je dnes i náš konečný cíl. Takové je úplné, dokonalé a věčné zjevení božské Osoby s Jeho ekonomií.