Studium života v Numeri (# 50)

Poselství Padesáté

ŽIVÝ PŘEHLED BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V KNIHÁCH EXODUS, LEVITICUS A NUMERI O BOŽÍ EKONOMII S JEHO VYVOLENÝM A VYKOUPENÝM LIDEM

(2)

Čtení z Písma: Nu 1,1-3.44-46

V tomto poselství budeme i nadále prezentovat živý přehled božského zjevení v knihách Exodus, Leviticus a Numeri o Boží ekonomii s Jeho vyvoleným a vykoupeným lidem.

II. Boží vyvolený a vykoupený lid potřeboval být zformován v kněžskou armádu, která povede svatou válku

Kniha Numeri jako celek ukazuje, že Boží vyvolený a vykoupený lid potřebuje být zformován v armádu, která povede svatou válku.

A. Museli být sečteni podle zralosti v životě

Aby Boží lid mohl být zformován ve svatou armádu, nejprve musel být sečten podle své zralosti v životě (Nu 1,3.18).

B. Vybudováni v jeden celek

Boží vyvolený a vykoupený lid byl také vybudován v jedno tělo (1,44-46). Když se podíváme na sešikování synů Izraele do oddílů na úpatí hory Sínaj, uvědomíme si, že byli skutečně zformováni v jeden celek.

C. Putovali s Bohem

Poté, co byl Boží lid spočítán a vybudován v jeden celek, putoval s Bohem. To znamená, že se pohybovali spolu s Bohem.

1. Měli Boží přítomnost

Při svém putování s Bohem měli synové Izraele Boží přítomnost, znázorněnou oblakem ve dne a oblakem v podobě ohně v noci (Ex 33,14; 40,36-38; Nu 9,15-23). Oblak i oheň byly vyjádřením trojjediného Boha. Přítomnost oblaku a ohně naznačovala, že když lidé putovali pustinou, putovali s Bohem. Na této cestě je vedl samotný Bůh.

2.Vedl je Hospodinův Anděl

Zatímco synové Izraele putovali s Bohem, šel před nimi Hospodinův Anděl (Ex 32,24). Titul „Hospodinův Anděl“ je zvláštní titul Krista ve Starém zákoně, jak je odhaleno ve 3. kapitole Exodu. Hospodinův anděl vedl izraelskou armádu a neustále kráčel před nimi.

3. Pohybovali se, chodili a žili spolu s Hospodinem, trojjediným Bohem

Při svém putování se synové Izraele pohybovali, chodili a žili s Hospodinem, trojjediným Bohem. Toto je předobraz našeho dnešního života jakožto křesťanů. Den co den se pohybujeme, chodíme a žijeme spolu s trojjediným Bohem, který prošel procesem a který se rozdílí.

4. Šli velkou a obávanou pustinou a zažíval při tom všelijaké zkoušky, utrpení a božskou péči, zaopatření a výchovu

Boží vyvolený a vykoupený lid šel velkou a obávanou pustinou a zažíval při tom všelijaké zkoušky, utrpení a božskou péči, zaopatření a výchovu (Dt 1,19; 8,2-5). I to představuje obraz našeho dnešního křesťanského života. Někteří lidé říkají, že křesťanský život je úžasný. Podle předobrazů je však křesťanský život životem, ve kterém procházíme velkou a obávanou pustinou. V této pustině zažíváme všelijaké zkoušky a utrpení, ale také božskou péči a zaopatření. Navíc, protože jsme stejně jako synové Izraele často „zlobivé děti“, kromě Boží péče a zaopatření zakoušíme také Boží výchovu.

5. Prošli dvaačtyřiceti zastávkami, aby vešli do dobré země zaslíbené Bohem

Při svém putování pustinou synové Izraele prošli dvaačtyřiceti zastávkami, aby vešli do dobré země zaslíbené Bohem (Nu 33,1-49; Joz 1,2).

D. Bojovali spolu s Bohem a za Boha

Boží vyvolený a vykoupený lid jako kněžská armáda bojoval spolu s Bohem a za Boha. Chceme-li dnes bojovat spolu s Bohem a za Boha, musíme se nejprve pohybovat, chodit a žít s Ním a také projít mnoha věcmi v pustině. Jedině tak se můžeme stát způsobilými k tomu, abychom bojovali spolu s Bohem.

Synové Izraele bojovali nejen spolu s Bohem, ale také za Boha. V dnešním církevním životě musíme také bojovat za Boha. To znamená, že náš církevní život je ve skutečnosti primárně určen pro Boha, nikoli pro nás. Naše pocity ohledně církevního života však mohou být příliš zaujaté a sobecké. Na shromáždění může někdo vydat svědectví: „Než jsem přišel do církevního života, byl jsem bezdomovec. Nyní jsem doma v církvi. Ach, jak je dobré být v církevním životě!“ Ano, v církevním životě jsme doma. Musíme si však uvědomit, že církevní život není primárně určen pro nás, ale pro Boha. Musíme být schopni říci: „Pane, církevní život je ve skutečnosti Tvůj život. Ty chceš žít tímto způsobem a my žijeme spolu s Tebou. Kdybychom nežili a nepohybovali se s Tebou, nebyl bys uspokojen. Ty nechceš být sám. Vyvolil, vykoupil a zachránil jsi nás, abychom Tě doprovázeli ve Tvém pohybu. Náš církevní život je, Pane, skutečně určen pro Tebe.“

1. Porazili krále Aradu a zničili jeho lid

Když bojovali spolu s Bohem a za Boha, synové Izraele porazili krále Aradu a zničili jeho lid (Nu 21,1-3). Tím zvítězili nad prvním nepřítelem mezi Kenaanci.

2. Porazili emorejského krále Síchona s jeho lidem a bášanského krále Óga s jeho lidem

Boží lid také porazil emorejského krále Síchona s jeho lidem a bášanského krále Óga s jeho lidem (21,21-35). To znamená, že zvítězili nad dvěma „strážci“ Kenaanu.

3. Porazili Midjánce s jejich pěti králi

Synové Izraele také porazili Midjánce s jejich pěti králi (31,1-12). Porážkou Midjánců lid zvítězil nad armádou, která střežila bránu do Kenaanu.

Králové, které porazil Boží vyvolený a vykoupený lid, znázorňují duchovní mocnosti, vládce a autority v ovzduší. Dnes musíme proti těmto mocnostem bojovat a porazit je.

4. Vybojovali vstup do Bohem zaslíbené země, aby se tam mohlo rozšířit a upevnit Boží království

Boj Božího lidu proti králům vybojoval vstup do Bohem zaslíbené země, aby se tam mohlo rozšířit a upevnit Boží království. Stejný princip platí i dnes pro nás. Když porazíme vládce, mocnosti a autority v ovzduší, Boží království se určitě rozšíří a upevní.

E. Nesli Boží příbytek, stánek svědectví s truhlou svědectví

Boží vyvolený a vykoupený lid jako kněžská armáda, která vedla svatou válku, nesl Boží stánek, příbytek svědectví s truhlou svědectví. Z toho vyplývá, že v dnešním církevním životě neseme Boží svědectví se samotným Bohem. Na svých ramenou máme nejen Boží příbytek, ale také Toho, kdo v něm přebývá, samotného Boha. Dokud církev nese Boží svědectví, je Božím příbytkem. Boží příbytek je ve skutečnosti Božím svědectvím. Dnes toto Boží svědectví, tento Boží příbytek, spočívá na našich ramenou.

1. Příbytek svědectví znázorňuje Boží vyvolený a vykoupený lid, které Bůh vybudoval jako svůj příbytek na zemi

Příbytek svědectví znázorňuje Boží vyvolený a vykoupený lid, které Bůh vybudoval jako svůj příbytek na zemi (církev v Novém zákoně).

Zde bychom chtěli upozornit, že, duchovně řečeno, dějiny Izraele a dějiny církve jsou jedno. Dějiny Izraele jsou předobraz a dějiny církve jsou skutečnost předobrazu. To znamená, že to, co je zaznamenáno v Exodu, Levitiku a Numeri, je předobrazem toho, co je zaznamenáno ve Skutcích a epištolách.

2. Truhla svědectví znázorňuje Krista jako středobod Boží ekonomie uprostřed Jeho vyvoleného a vykoupeného lidu

Truhla svědectví znázorňuje Krista jako středobod Boží ekonomie uprostřed Jeho vyvoleného a vykoupeného lidu. Dnes mezi sebou máme truhlu; to znamená, že máme Krista, kterého osobně prožíváme.

3. Svědectví označuje zákon, který je obrazem toho, jaký je Bůh

Svědectví označuje zákon, který je obrazem toho, jaký je Bůh. Jelikož svědectví bylo vloženo do truhly, truhla byla nazvána truhlou svědectví.

4. Příbytek s truhlou byl svědectvím, které nesl Boží vyvolený a vykoupený lid

Příbytek s truhlou byl svědectvím, které nesl Boží vyvolený a vykoupený lid. Během let v pustině nedělali synové Izraele, kterých bylo více než dva miliony, nic jiného, než že pečovali o Boží svědectví. Nezabývali se obchodem ani prací na obživě. Bůh se postaral o jejich živobytí, když jim posílal manu a dával jim vodu ze skály. Po dobu čtyřiceti let Boží lid pod vedením Hospodinova Anděla tábořil a putoval v pustině. V očích národů synové Izraele marnili svůj čas. Stejně tak v očích světských lidí marníme čas i my, kteří žijeme v církevním životě, kteří jsme se odevzdali nesení Božího svědectví a péči o něj. V Božích očích jsou to však světští lidé, kdo jsou nečinní a kdo zbytečně marní svůj čas (Mt 20,3). Jiní si mohou myslet, že marníme čas, ale v Pánově obnově rádi využíváme svůj čas k péči o Boží svědectví a k nesení Božího svědectví.

V tomto poselství jsme se podívali na knihu Numeri z ptačí perspektivy. Z tohoto pohledu je kniha Numeri je příběhem o zformování Božího vyvoleného a vykoupeného lidu v kněžskou armádu, která bojuje za Boha a putuje s Bohem, aby je Bůh mohl připravit k tomu, že se zmocní všezahrnujícího Krista jako dobré země.