Studium života v Numeri (# 35)

Poselství Třicáté Páté

BOJ

(4)

Čtení z Písma: Nu 23,27–24,25; 31,8

V tomto poselství se budeme zabývat třetí a čtvrtou Bileámovou průpovědí.

3. Čtvrtá průpověď

V Numeri 23,27–24,13 je obsažena třetí Bileámova průpověď.

a. Balák vzal Bileáma na vrchol Peóru

Balák řekl Bileámovi: „Pojď, prosím, vezmu tě na jiné místo. Snad se to bude Bohu líbit a prokleješ mi ho odtamtud“ (23,27). Potom vzal Balák Bileáma na vrchol Peóru (v. 28).

b.  Bileám řekl Balákovi, aby mu postavil sedm oltářů, aby mu připravil sedm býčků a sedm beranů a aby obětoval na každém oltáři býčka a berana

„Bileám řekl Balákovi: Postav mi zde sedm oltářů a připrav mi zde sedm býčků a sedm beranů. Balák udělal to, co Bileám řekl, a obětoval na každém oltáři býčka a berana“ (vv. 29-30). Obětování býčků a beranů bylo dvojznačné. Není jasné, komu byli obětováni.

c. Bileám viděl, že v Hospodinových očích je dobré žehnat Izraeli, a proto nešel vyhlašovat zaklínadla, ale obrátil svou tvář k pustině

„Bileám viděl, že v Hospodinových očích je dobré žehnat Izraeli, a proto nešel jako předtím vyhlašovat zaklínadla“ (24,1a). Místo toho Bileám obrátil svou tvář k pustině, pozvedl oči a uviděl Izrael, jak přebývá podle svých kmenů (vv. 1b-2).

d. Na Bileámovi spočinul Boží Duch a Bileám pronesl svou průpověď

Na Bileámovi spočinul Boží Duch a Bileám pronesl svou průpověď: „Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty“ (Nu 24,3b-4, B21). Výrazy „jasnozřivý muž“ a „ten, jenž slyší Boží řeč“ naznačují, že prorok soustředil svou pozornost. Skutečnost, že padl na tvář, ale jeho oči byly odkryty, naznačuje, že spolupracoval s Bohem.

Ve 5. verši (B21) Bileám říká: „Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli!“ To nám připomíná, co řekl Bileám o Izraeli ve svých prvních dvou průpovědích. V první průpovědi řekl: „Je to lid, který bude přebývat odděleně, mezi národy nebude počítán“ (23,9b). Toto slovo naznačuje, že Izrael je svatý lid, oddělený či posvěcený lid pro Boha. V Božích očích je Izrael oddělený. Z Božího pohledu není Izrael ani dnes počítán mezi národy. Pokud máme Boží pohled, budeme považovat Izrael za zvláštní a oddělený lid, za posvěcený a svatý národ. Ve své druhé průpovědi Bileám řekl: „Nepatříť na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli“ (Nu 23,21a, Kral.). To znamená, že v Božích očích je Izrael bez vady.

První průpověď zjevuje, že Izrael je svatý, a druhá, že Izrael je dokonalý. Nyní musíme uvidět, že podle třetí průpovědi je Izrael krásný. Na krásu Izraele ukazuje slovo „krásné“. V Božích očích je Izrael svatý, bezhříšný a krásný. Svým postavením je svatý, svou kvalitou je dokonalý a svým vzhledem je krásný. To zjevuje, že Bůh tento lid vyvolil, vykoupil, zachránil, oddělil, pozvedl, zdokonalil a zkrášlil.

Podle Bible to bude skutečný stav Izraele v tisíciletí. V tomto věku národy Židy nepřijímají, ale budou je vítat po návratu Pána Ježíše. Bůh slíbil, že Abrahamovi potomci budou požehnáním pro všechny národy (Gn 12,2-3). Nakonec Bůh Židy plně požehná a Židé budou požehnáním pro celý lidský rod.

V Numeri 24,6 Bileám pokračuje v popisu Izraele: „Jako údolí se vinou, jako zahrady podél řeky, jako aloe, jež vysadil Hospodin, jako cedry u vody.“ Zde je Izrael přirovnán k údolím, která jsou obvykle zelená, a k zahradám podél řeky. Aloe je rostlina známá svými léčivými účinky. (Pán Ježíš byl pohřben s aloe – J 19,39.) Po návratu Pána Ježíše bude Izrael uzdravením pro národy a toto uzdravení bude velkým požehnáním.

Numeri 24,7a říká: „Poplyne voda z jeho věder a jeho semeno bude u množství vody.“ To znamená, že Izrael bude mít bohaté zásoby vody. Voda, kterou má země, je spojena s bohatstvím této země. Čím více vody má země, tím větší bude mít bohatství. Bez vody se země změní v poušť.

Ve verši 7b Bileám dále říká: „Jeho král bude vyvýšen nad Agaga a jeho království bude povzneseno.“ Agag byl králem Amálekovců. Bileámovo slovo zde je proroctvím, které se nakonec naplní v Kristu.

Verše 8 a 9 jsou určitým opakováním toho, co bylo řečeno ve verších 23,22 a 24. Obě pasáže říkají, že Bůh vyvedl Izrael z Egypta a že je pro Izrael „jako rohy divokého tura“. Kromě toho je Izrael v obou pasážích přirovnán ke lvu a ke lvici.

e. Balák vzplanul hněvem proti Bileámovi

Bileám uzavřel svou třetí průpověď slovy o požehnání a prokletí: „Ti, kdo tobě budou žehnat, budou požehnáni, ti, kdo tě budou proklínat, budou prokleti“ (24,9b). To Baláka urazilo. „Balák vzplanul hněvem proti Bileámovi a tleskl rukama“ (v. 10a). Pak Bileámovi řekl: „Zavolal jsem tě, abys proklel mé nepřátele, a hle, už třikrát jsi jen žehnal“ (v. 10b).

f. Bileámova odpověď Balákovi

Bileám na Balákův výbuch hněvu odpověděl: „Cožpak jsem také neřekl tvým poslům, které jsi ke mně poslal: I kdyby mi dal Balák všechno stříbro a zlato, které je v jeho domě, nemohl bych přestoupit Hospodinův příkaz a udělat cokoliv dobrého či zlého z vlastního rozmaru. To, co Hospodin promluví, to budu mluvit“ (vv. 12-13).

4. Čtvrtá průpověď

V Numeri 24,14-25 je obsažena čtvrtá Bileámova průpověď.

a. Bileám Balákovi řekl, že půjde ke svému lidu a že Baláka poučí o tom, co Izrael učiní v budoucích dnech Balákovu lidu

Ve 14. verši Bileám Balákovi řekl: „Nyní tedy půjdu ke svému lidu. Pojď, poučím tě o tom, co tento lid učiní v budoucích dnech tvému lidu.“ Bileám nejen žehnal Izraeli, ale také prorokoval, že Izrael dostane další požehnání a že požehnání Izraele poškodí Baláka a jeho lid.

b. Bileámovo prorokování v průpovědi

V 17. verši Bileám říká: „Vidím ho, není to teď, sleduji ho, není to hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skráně Moába, temeno všech synů Šétových.“ Jak Hvězda, tak Žezlo ukazují na Krista. Žezlo je Kristus s mocí a autoritou. V tomto proroctví tedy Bileám mluví o Kristu. Největším požehnáním pro syny Izraele je Kristus. Jako Hvězda a Žezlo bude Kristus ten Všemohoucí, který má všezahrnující moc a autoritu. Tento Kristus probodne skráně Moába, jedné z Balákových zemí, a rozdrtí všechny syny Šétovy.

Ve verších 18 a 19 Bileám dále říká: „Edóm se stane jeho vlastnictvím, i Seír, jeho nepřátelé, se stanou jeho vlastnictvím, ale Izrael si bude počínat udatně. Bude panovat ten, jenž vzejde z Jákoba, a odstraní z města ty, kteří přežili.“ „Jeho nepřátelé“ ve verši 18 jsou Kristovi nepřátelé. Tito nepřátelé budou zničeni, ale Izrael díky Kristu přetrvá. Po zničení těchto národů zůstane Izrael s Kristem. Kristus bude určitě největším požehnáním Izraele. Toto proroctví, jak ukazuje Nový zákon (viz 11. kap. listu Římanům), se zcela naplní v tisíciletí.

c. Bileám prorokoval v průpovědi o jiných národech

Ve verších 20 až 25 Bileám prorokuje v průpovědi o jiných národech. Tyto verše nám pomáhají pochopit, že Bůh stojí nade vším. Všechny národy jsou pod Jeho vládou a kralováním, aby se naplnil Jeho záměr. Bůh vládne nad národy, aby se mezi národy skrze Izrael uskutečnila Jeho ekonomie.

C. Bileámova smrt

Numeri 31,8 hovoří o Bileámově smrti. Bileám, který byl jakýmsi Božím prorokem, skončil nešťastně. Byl zabit Izraelci mezi Midjánci.