Studium života v Numeri (# 32)

Poselství Třicáté Druhé

BOJ

(1)

Čtení z Písma: Nu 21,1-3.21-35

V tomto poselství se začneme zabývat bojem synů Izraele.

Numeri 21,1-3.21-35 odhaluje, že synové Izraele porazili krále Aradu, emorejského krále a bášanského krále. Tito králové byli „strážci“ dobré země; okupovali území východně od Jordánu. Aby synové Izraele vstoupili do dobré země, museli projít územím ovládaném těmito králi, kteří střežili kenaanskou zemi pro Satana. Tito králové tedy byli „strážci“ království temnoty a museli být poraženi, než synové Izraele mohli vstoupit do země uchvácené a okupované Satanem.

Co znamená Kenaan v typologii? Podle rozšířeného, povrchního chápání Kenaan představuje nebe. Některé písně mluví o průchodu „studenými vlnami Jordánu“ na cestě do nebe. Takové chápání duchovního významu Kenaanu je rozhodně nepřesné. V kenaanské zemi byli všelijací nepřátelé. Pokud Kenaan představuje nebe, znamenalo by to, že v nebi budou nepřátelé. Za takové situace by nebe nebylo příjemným místem a nikdo by tam nechtěl jít.

V typologii Kenaan představuje vzdušnou, nebeskou část temného Satanova království. Matouš 12,26 ukazuje, že Satan má království. Jako vládce tohoto světa (J 12,31) a jako vládce mocnosti vzduchu (Ef 2,2) má Satan svou pravomoc (Sk 26,18) a své anděly (Mt 25,41), kteří jsou jeho poddanými jako vlády, autority a vládci temnoty tohoto světa (Ef 6,12). Satan má tedy své království, pravomoc temnoty (Ko 1,13). Satan a jeho království jsou ve válečném stavu, v nepřátelství s Bohem a Jeho královstvím. Dříve jsme byli v Satanově království, ale Boží spasení nás přeneslo z království temnoty do království Syna Boží lásky (Ko 1,13). Nyní již nejsme v Satanově království, ale v království Božím.

Myšlenka, kterou zde chceme zdůraznit, je, že Kenaan neznamená nebe v pozitivním smyslu; naopak, Kenaan je předobrazem hlavní, vůdčí části, vzdušné části Satanova království s jeho autoritami a vládci. V rámci typologie obři v kenaanské zemi představují zlé anděly, vzpurné anděly, kteří následují Satana (Zj 12,4.7).

Během posledních pětadvaceti let jsme zdůrazňovali skutečnost, že Kenaan, dobrá země, je předobrazem Krista. Nyní říkáme, že Kenaan je předobrazem Satanova království s jeho zlými duchy. Může to vypadat jako rozpor, ale ve skutečnosti v tom žádný rozpor není. Pečlivé studium předobrazů ukáže, že Kenaan má dvě stránky. Na jedné straně je Kenaan zemí bohatství, jak je odhaleno v 8. kapitole Deuteronomia. Na základě této části Slova jsme přednesli poselství, která vyšla tiskem v knize „Všezahrnující Kristus“. Na druhé straně byl Kenaan zemí plnou zlých lidí a nepřátel, které měli synové Izraele vymýtit. Tato stránka či aspekt Kenaanu označuje nejhorší část temného Satanova království. Když se podíváme na tyto dvě stránky Kenaanu, uvidíme, že schopnost těšit se z Krista jako všezahrnující země závisí na tom, zda porazíme nepřátele, jejichž předobrazem jsou Kenaanci. To ukazuje, že církev jako celek, včetně všech údů, musí vést duchovní boj, který je odhalen v 6. kapitole listu Efeským.

List Efeským je kniha o všezahrnujícím Kristu. List Efeským 3,8 říká, že Kristovo bohatství je nevystižitelné. Abychom se těšili z takového Krista, musíme bojovat proti duchovním nepřátelům, proti „duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech“ (Ef 6,12). Musíme porazit a rozdrtit nepřátele zobrazené králem Aradu, emorejským králem Síchonem a bášanským králem Ógem. Všichni si musíme zapamatovat, že Kenaanci jsou předobrazem padlých andělů, kteří se stali mocnostmi, vládci a autoritami v Satanově království, a že mezi těmito zlými duchy a církví zuří válka. Předobrazy ve 21. kapitole Numeri nám ukazují, jak bojovat v této válce. Porážka „strážců“ v této kapitole ukazuje, že musíme porazit zlé duchy v Satanově království. Bude pro nás užitečné mít tento pohled, když se nyní budeme zabývat verši 1-3 a 21-35 ve 21. kapitole.

I. Porazili Krále Aradu

V Numeri 21,1-3 synové Izraele porazili krále Aradu.

A. Kenaanský král Aradu bojoval proti Izraeli a zajal z něj zajatce

„Když se kenaanský král Aradu sídlící v Negebu doslechl, že Izrael jde směrem k Atarímu, bojoval proti Izraeli a zajal z něj zajatce“ (v. 1). Je zde znázorněn určitý aspekt historie církve. Někteří svatí v církvi byli zajati zlými duchy.

B. Izrael učinil slib Hospodinu, že pokud Hospodin vydá lid Aradu do jejich ruky, zasvětí jejich města zkáze

„Tehdy učinil Izrael slib Hospodinu: Jestliže opravdu vydáš tento lid do mé ruky, zasvětím jejich města zkáze“ (v. 2). Izrael se zavázal zničit nejen obyvatele Aradu, ale také jejich města. To ukazuje, že musíme bojovat proti zlým duchům, porazit je a obsadit jejich území. Musíme uplatnit svou Kristem danou autoritu nad vzdušnými silami.

C. Hospodin vyslyšel Izrael, vydal mu Kenaance a Izrael zasvětil je a jejich města zkáze

„Hospodin vyslyšel Izrael a vydal mu Kenaance; i zasvětil je a jejich města zkáze“ (v. 3). To ukazuje, že Arad, první ze „strážců brány“, byl poražen syny Izraele. Doufám, že nám zde uvedený obrázek pomůže získat představu o válce, kterou církev vede proti zlým duchům v ovzduší.

II. Porazili emorejského krále Síchona

V Numeri 21,21-32 synové Izraele porazili emorejského krále Síchona (Gn 15,16).

A. Izrael poslal posly ke králi Síchonovi s žádostí, aby jim dovolil projít jeho zemí

„Izrael poslal posly k emorejskému králi Síchonovi se slovy: Dovol, ať projdu tvou zemí. Neuhneme do pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní; půjdeme královskou cestou, dokud neprojdeme tvým územím“ (Nu 21,21-22). Protože Síchon je předobrazem zlých duchů, tyto verše ukazují, že někdy zlé duchy žádáme, aby nám umožnili projít jejich územím.

B. Síchon nedovolil Izraeli projít svým územím a shromáždil všechen svůj lid, aby bojoval proti Izraeli

„Síchon však nedovolil Izraeli projít svým územím. Síchon shromáždil všechen svůj lid, vytáhl proti Izraeli do pustiny, přišel do Jahasu a bojoval proti Izraeli“ (v. 23). To zobrazuje něco, co se ve skutečnosti může stát v duchovní oblasti. Můžeme mluvit ke zlým duchům, žádat je, aby nám umožnili projít jejich územím, ale to je pouze podnítí k boji proti nám.

C. Izrael ho zabil, zmocnil se jeho země a usadil se v zemi Emorejců

Izrael Síchona zabil, zmocnil se jeho země a usadil se v zemi Emorejců (vv. 24-32). To ukazuje, že poté, co vstoupíme do duchovního boje proti zlým duchům, část Satanova území v ovzduší se stává naším. Po staletí tak někteří svatí bojovali proti zlým mocnostem ve vzduchu.

III. Porazili bášanského krále Óga

Podle Numeri 21,33-35 synové Izraele porazili také bášanského krále Óga. Bášan, opakovaně zmiňovaný v Žalmech, je hora stojící v opozici vůči Božímu příbytku. Bášan je tedy předobraz satanské autority v ovzduší.

Král Óg se vším svým lidem vytáhl proti Izraeli do boje k Edreí (v. 33). Hospodin řekl Mojžíšovi: „Neboj se ho, neboť jsem vydal do tvé ruky jej, všechen jeho lid i jeho zemi. Nalož s ním tak, jak jsi naložil s emorejským králem Síchonem sídlícím v Chešbónu“ (v. 34). Izrael tedy pobil Óga, jeho syny a všechen jeho lid, až nezůstal nikdo, kdo by přežil, a obsadil jeho zemi (v. 35).

Pokud pochopíme, že v těchto verších, které odkazují na tři „strážce“, je ukázán předobraz duchovního boje proti zlým duchům v ovzduší, získáme z těchto veršů mnoho užitečných věcí. Dnes musíme bojovat proti zlým duchům a porazit je, abychom dobyli více území pro Boží království.

Ve své křesťanské zkušenosti si možná jen málo uvědomujeme duchovní boj, o kterém zde mluvíme. Když myslíme na duchovní boj, myslíme pravděpodobně na boj mezi naším duchem a naším tělem nebo na zápas proti hříchu a světskosti. Válka proti hříchu, světu a tělu je však nižším aspektem duchovního boje. Vyšším aspektem duchovního boje je bitva v duchovní oblasti proti zlým duchům a démonům.

V duchovním světě existuje území, které uzurpovali a obsadili Satan a jeho následovníci. Pavel tomu velmi dobře rozuměl a hodně o tom mluvil. Nyní se musíme dozvědět o této duchovní realitě, kterou je Satanovo království, království temnoty. V tomto království jsou padlí andělé a démoni. Padlí andělé jsou ve vzduchu, zatímco démoni jsou ve vodě. Andělé i démoni, jako následovníci Satana, pracují na padlých lidských bytostech, aby z nich učinili poddané v Satanově království. Padlí andělé ve vzduchu – vládci, mocnosti a autority Satanova království – vládnou celému světu a démoni jsou jejich pomocníci, kteří pomáhají padlým andělům zmocnit se lidských bytostí. Satanovo království tedy zahrnuje zlé anděly, démony a padlé lidské bytosti.

Nový zákon říká, že Bůh ustanovil, aby Jeho lid bojoval proti Satanovu království. Svěřil svému lidu zodpovědnost vést duchovní boj. Historie bojů Izraele proti Kenaancům je předobrazem, obrazem, války, která dnes zuří mezi námi a padlými anděly a démony. Když si přečteme 21. kapitolu Numeri z této perspektivy, dostaneme vizi duchovního boje.