Studium života v Zacharjášovi

150 

Popis

Tématem Zacharjášova proroctví je Hospodinova srdečná útěcha a zaslíbení Jeho kázněnému vyvolenému lidu skrze vykoupení Kristovo, který se ve svém ponížení stal jejich trpícím Společníkem v jejich zajetí.

Ústřední myšlenka Zacharjášova proroctví spočívá v tom, že Hospodin pamatuje na svůj kázněný lid a soucítí s nimi v jejich utrpení, způsobeném přehnanou reakcí národů na Jeho trest nad nimi. Kvůli jejich utrpení, způsobenému Jeho trestem, Bůh poslal Krista jako svého Anděla, aby byl s nimi a prošel s nimi jejich zajetím, a On dokonal skvělé vykoupení pro jejich spasení. Mezitím Hospodin také vzbudil „kováře,“ aby se vypořádali s národy, které reagovaly přehnaně. Také dal srdečné slovo útěchy a zaslíbení skrze Zacharjáše, proroka obnovení, když řekl, že přivede rozptýlený Izrael zpět do jejich vlastní země s očekáváním času obnovení a zdaru.