O skutečnosti Pánova stolu

Nauky a pravda o stolu Páně

Pravdou v naukách o stolu Páně je Tělo Kristovo, Hlava Kristus a Kristova smrt a vzkříšení. Chléb na stole znázorňuje Tělo Kristovo, tj. církev, a Tělo ukazuje na Hlavu, tj. Krista. Skutečnost, že chléb a kalich, které znázorňují těla a krev Páně, jsou na stole odděleně, ukazuje na Pánovu smrt. Stůl také ukazuje Pánovo vzkříšení skrze chléb, který je učiněn z mnoha zrn zrozených ve vzkříšení a smíšených v jeden bochník. V Kristově vzkříšení jsme vznikli jako mnohá zrna, abychom tvořili Kristovo Tělo.

Pokud jsme u Pánova stolu a nevidíme Tělo Kristovo, Hlavu Krista a Kristovu smrt a vzkříšení, potom máme pouze nauku. Je velmi vážná věc, pokud se setkáváme v první den týdne a pouze se díváme na chléb a kalich na památku Páně a slavíme stůl Páně pouze podle nauky. Pokud jsme uviděli pravdu – skutečnost – o stolu Páně, dotkneme se skutečnosti Těla Kristova v našem duchu, když máme účast na fyzických symbolech a skrze Tělo se pro nás stane skutečností a potěšením Hlava Kristus. Také se dotkneme Kristovy smrti a vzkříšení a uvědomíme si, že Jeho smrt ukončila naše přirozené bytí a že nyní jsme ve vzkříšení Jeho Tělem. V takovém případě nejen provádíme určitou praxi podle nauky, ale také se dotýkáme pravdy uvnitř nauky. Pravda o skutečnosti Těla Kristova, Krista jako Hlavy a Kristově smrti a vzkříšení je vyjádřena v nauce o stolu Páně, ale Bůh nás neurčil pro nauku. Bůh nás určil pro skutečnost, pro pravdu v nauce. Jinak se nauka, která pravdu zprostředkovává, stává prázdným prostředkem. Skutečným obsahem nauky je pravda. (Witness Lee, CWWL, 1978, vol. 3, str. 151-152, © Living Stream Ministry, Anaheim, California)

Pravda o stolu Páně

Pravda o stolu Páně je, že chléb znázorňuje Kristovo fyzické tělo, které vydal na kříži za naše hříchy, a také Jeho mystické Tělo, které zahrnuje všechny Jeho věřící. Když se účastníme stolu Páně, máme účast na Tělu Páně. To vyžaduje uplatnění našeho ducha vírou, nikoli vědomosti. Když vidíme Tělo, které znázorňuje chléb, je to pro nás připomínkou Hlavy. Kde je Tělo, tam je i Hlava. Oddělení těla a krve, znázorněné oddělením chleba a kalicha, ukazuje Kristovu smrt. Kromě toho chléb ukazuje na vzkříšení, protože bochník není jedno pšeničné zrno, ale mnoho zrn zrozených ve vzkříšeních a smíšených v jedno. V Kristově vzkříšení jsme byli zplozeni jako mnohá zrna a byli jsme zformováni v jedno Kristovo Tělo. Když přicházíme ke stolu Páně, neměli bychom pouze zachovávat určitou formu podle nauky. Místo toho musíme vidět pravdu, tj. skutečnost Těla, Hlavy, Kristovy smrti a Jeho vzkříšení. U stolu Páně máme účast na Těle pod Kristem jako Hlavou a uvědomujeme si Jeho smrt a vzkříšení. Stůl Páně ukazuje vesmíru Kristovu smrt a vzkříšení a vyhlašuje, že jsme s Kristem jedno tím, že Ho jíme a žijeme skrze Něho. Toto je pravda o stolu Páně. (Witness Lee, CWWL, 1978, vol. 3, str. 284-285, © Living Stream Ministry, Anaheim, California)