Neustále se modlete – dopis od spolupracovníků (31. 3. 2020)

„Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní a dokud ho neučiní na zemi slavným.“

– Izajáš 62,6-7

31. března 2020

Drazí svatí,

Boží církvi bylo svěřeno dvojí strategické poslání – modlit se k Bohu a hlásat evangelium Ježíše Krista lidem. Často se zaměřujeme na dílo, které konáme pro Pána, abychom zasáhli lidi, ale služba církve modlitbou je ve skutečnosti mnohem důležitější. Současná situace na zemi je voláním, aby všichni svatí v Pánově obnově povstali a naplňovali zanedbávanou úlohu církve, tj. aby spolupracovali s Bohem v modlitbě na prosazování Jeho zájmů na zemi. Za tímto účelem žádáme svaté v místních církvích po celém světě, aby se zaregistrovali na patnáctiminutový interval denně od 1. do 21. dubna 2020 k modlitbě v soukromí nebo se společníky. Poskytneme několik návrhů týkajících se toho, za co se máme modlit, ale nejprve musíme získat základní porozumění toho, jaký typ modlitby Pán potřebuje.

Příliš často si myslíme, že modlitba je něčím, co děláme, když si uvědomujeme nějakou konkrétní duchovní či praktickou potřebu nebo když chceme něco vykonat pro Pána ve službě, ať už osobně, s ostatními nebo jako církev. Modlitba za tyto věci je oprávněná a dokonce nezbytná, ale nejvyšší a nejhlubší modlitby v Novém zákoně jsou především za Boží dílo ve svatých a za Boží pohyb na zemi (Fp 1,9-11; Ef 1,15-23; 3,14-21; Sk 4,24-31; Ef 6,18-20; Ko 4,2-4). Přímluvná modlitba je záležitost spolupráce s Kristem v Jeho nebeské službě. Taková modlitba je vrcholem služby, kterou církev poskytuje Kristu. Kristus jako nebeský Přímluvce potřebuje, aby Jeho lid na zemi odrážel Jeho touhu. Matouš 18,18 říká: „Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi.“ Bratr Watchman Nee nám pomohl z tohoto verše uvidět, že Bůh v nebesích čeká, až církev vykoná Jeho vůli na zemi skrze modlitbu. Něco mohlo být svázáno či rozvázáno v nebesích, ale na zemi to může být svázáno či rozvázáno pouze skrze modlitbu církve.

Kniha Zjevení nám ukazuje božskou správu Boha v tom, jak vede k završení tento věk. V této knize nevidíme, že by církve vykonávaly množství aktivit. Spíše vidíme modlitbu spojenou s Božími vládními kroky. Modlitby svatých jsou přítomny v nebeské scéně při Kristově nanebevstoupení a otevírání svitku Boží ekonomie (Zj 5,8). Bůh reaguje na volání umučených svatých (6,9-10) otevřením šesté pečetě, která označuje začátek velkého soužení (vv. 12-17). Poté, co Kristus jako „jiný Anděl“ přinese před trůn modlitby svatých se sebou samým jako kadidlem, na zem je uvržen oheň následovaný nadpřirozenými pohromami, což značí začátek Božího soudu, který dopadá na zem a její obyvatele (8,3-5). Zmíněné modlitby mají v každém případě dispenzační význam a umožňují Bohu vykonávat Jeho správu.

Pán touží ukončit tento věk a ustanovit na zemi své království (Zj 11,15; 12,10). Čeká, až bude dostatečný počet věřících připraven jako Jeho Nevěsta a jako Jeho armáda (Zj 19,7.14). Nyní, více než kdy předtím, bychom měli prosit Otce podle Matouše 6,9-10, aby bylo posvěceno Jeho jméno, aby přišlo Jeho království a aby se na zemi stala Jeho vůle. Na jedné straně je pandemie, která řádí po celém světě, pro národy varováním od Pána. Na druhé straně je voláním od Pána, aby Jeho lid vykonával své poslání, sjednotil se s vyvýšeným Kristem u kadidlového oltáře a shodoval se s Jeho přímluvou.

Bible ukazuje, že stvořený Adamův rod, povolaný Abrahamův rod i církev jako celek selhaly ve spolupráci s Bohem na uskutečňování Jeho záměru. Proto ve 2. a 3. kapitole Zjevení Pán volá po vítězích. Musíme si uvědomit, že Boží pohyb závisí na vítězích a že klíčovou charakteristikou vítězů je jejich modlitba. Umučení svatí volající zpod oltáře v 6. kapitole Zjevení se stávají vítězným synem-mužem ve 12. kapitole a když je syn-muž vytržen do nebe, Satan je svržen dolů (12,5.9). Jedním z aspektů dnešní Pánovy obnovy je produkovat vítěze, kteří budou plně spolupracovat s Pánem, aby se mohl naplnit Jeho záměr a aby se Pán mohl vrátit. Musíme být těmi vítězi, kteří se modlí u kadidlového oltáře v Božím domě, abychom odpovídali Kristu, našemu nebeskému Veleknězi, a abychom spolupracovali s Bohem tím, že se budeme modlit to, co vychází z Jeho trůnu.

Všichni svatí v místních církvích v Pánově obnově by měli usilovat o to, aby byli vítězi. Musíme si však uvědomit, že tito duchovní bojovníci nevznikají přes noc. Musíme si vybudovat schopnost modlitby a boje. Věříme, že nebývalá omezení, která se dotýkají mnohých z nás, přišla z Boží svrchovanosti, abychom dostali příležitost obnovit svůj osobní i náš společný modlitební život. Pokud si pozorně přečteme Nový zákon, uvědomíme si, že schopnost apoštola Pavla sloužit z vězení byla dost omezená, ale že se hodně modlil. Podobně i bratr Nee vykonával svou veřejnou službu po dobu třiceti let, ale zatímco byl během posledních dvaceti let svého života ve vězení, mohl sloužit pouze omezeně těm, kteří byli kolem něj. Přesto se během svého uvěznění mohl spojit s přimlouvajícím se Kristem ve skryté službě modlitbou.

Jsme zvyklí pohlížet na veškeré Boží zaopatření, štědrou podporu Ducha a bohatství, které přijímáme z této služby, jako na duchovní zaopatření k našemu růstu v životě pro budování církve. To není špatné, ale měli bychom si uvědomit, že všechny tyto věci nás mají také posílit k vykonávání prvořadé služby církve – služby modlitbou. Potřebujeme číst Bibli, znát pomazání a být živeni službou věku, abychom věděli, jak se modlit podle Boží vůle, a ne podle své vlastní. Všichni chceme mít Pánovu přítomnost, ale měli bychom si uvědomit, že Pánův slib o tom, že bude s námi, když jsme shromážděni v Jeho jménu, zazněl v kontextu dvou nebo tří, kteří ve vzájemné shodě a souladu s Boží vůlí přednášejí svazující a rozvazující modlitbu (Mt 18,18-20).

A konečně, když se připojujeme k Pánu v modlitbě, musíme pamatovat na Šalomounovu modlitbu v 1. knize Královské 8,48, ve které zmínil modlitby Božího lidu směrem ke svaté zemi, která je předobrazem Krista jako Bohem přiděleného podílu pro Jeho lid, směrem ke svatému městu, které znázorňuje Boží království v Kristu, a směrem ke svatému chrámu, který znázorňuje Boží dům, tj. církev, na zemi. Z toho vyplývá, že Bůh vyslyší naše modlitby, pokud jsou naše modlitby k Němu, směrem ke Kristu, Božímu království a Božímu domu jakožto cíli Boží věčné ekonomie. To znamená, že bez ohledu na to, za koho se modlíme, naše modlitby musí být zaměřeny na Boží zájmy, tj. na Krista a církev jako Boží zájmy na zemi, aby se naplnila Boží ekonomie.

Bratři a sestry, musíme pokročit dál. V těchto dnech musíme vědomě vybudovat tuto službu modlitby, a to jak osobně, tak spolu navzájem. Všechny naše nedostatky, ať už se to týká jednotlivců nebo nás společně, lze vysledovat k nedostatku modlitby. V současné době možná nebudeme schopni se modlit silně nebo velmi dlouho, ale omezení, kterým čelíme, nám poskytují možnost vybudovat naši schopnost k modlitbě, pokud jsme odhodláni vytrvat. Navíc, i když můžeme být fyzicky izolováni, Pán nám poskytl způsob, jak se můžeme společně modlit prostřednictvím moderních technologií. Abychom tuto příležitost využili, musíme si naplánovat svůj čas a věnovat se pravidelným modlitbám.

Svatí v místních církvích v Pánově obnově nikdy nebyli tak připraveni vstoupit do takové modlitby. Dnes, více než kdy jindy, probíhá mezi spolupracovníky a místními církvemi na zemi bohaté míšení. Můžeme se opravdu modlit jako jedno Tělo, dokonce jako jeden nový člověk, připojeni ke Kristu, který je naší vyvýšenou Hlavou. Společně si oblékněme celou výzbroj Boží, abychom se postavili proti vládám a autoritám temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Pokračujme vytrvale na modlitbách v každý čas a na každém místě za to, aby se na zemi stala Boží vůle.

Abychom tedy naplnili potřebu v této kritické situaci, vyzýváme všechny svaté ze všech kontinentů, národů a míst v Pánově obnově, aby ujali této služby modlitbou s bdělostí a dychtivostí. Konkrétně je naší nadějí, že se mnozí budou účastnit této celosvětové nepřetržité modlitby jako ustanovení strážci na hradbách Jeruzaléma (Iz 62,6) po dobu těchto 21 dní a dokud Pánu nevzejde chvála po celé zemi!

Spolupracovníci v Pánově obnově

„A dým kadidla spolu s modlitbami svatých
vystoupil z ruky Anděla před Boha. Tu vzal Anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.“
– Zj 8,4-5