Lekce života (# 9)

Lekce Devátá

POZNÁNÍ KRISTA

(2)

E. Vystoupil na nebesa

Poté, co Kristus vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa. To je pátá významná věc, kterou uskutečnil jako Boží Pomazaný. Učinil tak pro nás dvě následující věci:

1) „‚Vystoupil do výše [na nebesa], odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem“ (Ef 4,8).

Zajatci označují ty, kteří byli v zajetí Satana a smrti. Nyní nás Kristus ve svém triumfálním zmrtvýchvstání uchvátil z rukou Satana a smrti, přivedl nás do nebes, aby z nás byly nejprve Boží dary Kristu, a pak nás Kristus mohl dát jako dary církvi.

2) „Spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6).

Kristovo nanebevstoupení nás, kteří jsme v Něho uvěřili a byli k Němu připojeni jako jedno, též přivedlo na nebeská místa, abychom dosáhli nebeského postavení a žili v nebeské atmosféře a stavu.

F. Plní svou nebeskou službu

Po svém nanebevstoupení Kristus přistoupil k výkonu své nebeské služby. Byl pomazán Bohem, aby uskutečňoval tuto šestou významnou věc a neustále pro nás konal následující čtyři věci:

1) „Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy“ (He 8,6).

Poté, co Kristus ustanovil novou smlouvu (Mt 26,28) skrze svou smrt na zemi, vystoupil na nebesa, aby byl Prostředníkem této nové smlouvy a uplatňoval ji při těch, kteří v Něho věří.

2) „[Kristus], který usedl na pravici trůnu Majestátu v nebesích, je služebníkem svatyně a toho pravého stánku“ (He 8,1-2).

Dnes je Kristus také Služebníkem pravého stánku v nebesích a vysluhuje svým věřícím nebeský život a božské, nebeské zaopatření.

3) „Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího“ (He 4,14).

Dnes je Kristus také naším velikým Veleknězem v nebesích, který se za nás přimlouvá před Bohem, abychom byli naprosto dokonale spaseni (He 7,24-26).

4) „Jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy“ (1J 2,1-2).

Dnes je Kristus v nebesích také naším Zastáncem před spravedlivým Bohem. Jestliže poté, co jsme spaseni, zhřešíme, Kristus nás na základě toho, že je naší smírčí obětí, obhajuje, aby obnovil naše narušené společenství s Bohem.

G. Znovu přijde

Až Kristus dokončí svou nebeskou službu, vrátí se, aby jako Boží Pomazaný uskutečnil sedmou významnou věc. Ta v sobě zahrnuje následující tři věci:

1) „Protože… sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už vždy budeme s Pánem“ (1Te 4,16-17).

Zde je nám řečeno, že až se Kristus vrátí, vytrhne (uchvátí) své věřící do vzduchu, ať už budou vzkříšení nebo živí, k setkání s Pánem, aby mohli být navždy s Pánem. To je první věc, kterou uskuteční při svém návratu.

2) „Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: ‚Přijde ze Sióna Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti“ (Ř 11,26).

Zde vidíme druhou věc, kterou Kristus při svém druhém příchodu uskuteční, totiž, že zachrání celý Izrael.

3) „Až přijde Syn člověka ve své slávě…, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů“ (Mt 25,31-32).

Tato pasáž Písma zjevuje třetí věc, kterou Pán vykoná, až se vrátí, totiž, že bude soudit všechny nevěřící národy, které budou v té době naživu.

H. Založí tisícileté království

Poté, co Kristus při svém příchodu vyčistí zem, založí tisícileté království. To je osmá významná věc, kterou uskuteční jako Boží Pomazaný.

1) „Duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro slovo Boží… I ožili a kralovali s Kristem tisíc let… a budou s ním kralovat tisíc let“ (Zj 20,4.6).

Tyto verše ukazují, že poté, co Kristus sestoupí na zem, založí tisícileté království a bude kralovat se svými vítěznými věřícími tisíc let.

I. Bude středem Nového Jeruzaléma v novém nebi a na nové zemi

Po skončení tisíciletého království budou odstraněny staré nebe a stará země. Kristus bude středem věčnosti v Novém Jeruzalémě v novém nebi a na nové zemi. To je poslední významná věc, kterou Kristus učiní jako Boží Pomazaný při naplňování věčného Božího plánu. Tehdy s Ním budou všichni Boží vykoupení všech dob, aby ve věčném Božím životě vychutnávali hojný výsledek Božího díla během všech období na věky věků.

1) „To město… ozářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek“ (Zj 21,23).

Tento verš ukazuje, že v budoucím Novém Jeruzalémě nového nebe a nové země bude vyzařovat neomezená Boží sláva skrze Krista jako lampu, což ukazuje, že Kristus bude středem Nového Jeruzaléma v novém nebi a na nové zemi po celou věčnost.

CHVÁLA PÁNU — JEHO VYVÝŠENÍ

8.7.8.7. (Hymny, #132)

Hle! V nebesích Ježíš sedí,

na trůnu je posazen;

člověk Bohem vyvýšený

korunován slávou je.

Vzal na sebe člověčenství,

jako člověk zemřel též;

s tělem svým byl také vzkříšen

a vystoupil do nebes.

Bůh ponížil se jít na zem,

v člověku se usadil;

člověk v něm do nebe zvýšen,

člověka s Bohem smířil.

V něm Bůh s člověkem je smíšen,

Bůh v člověku dosvědčen;

v něm je člověk s Bohem sladěn,

člověk v Bohu oslaven.

Z nebe od Oslaveného

zahrnutý Duch přišel,

Ježíše a dílo jeho

tento Duch vyhlašuje.

S oslaveným Pánem v nebi

církev je ztotožněna;

skrze Ducha Ježíšova

je církev budována. Hle! Člověk je nyní v nebi na trůnu jak všeho Pán; Ježíš Kristus, náš Spasitel, slávou je korunován.