Lekce života (# 6)

ČTENÍ BIBLE

(2)

V. DĚLENÍ BIBLE

Celá Bible se dělí na dvě části. První část se nazývá Starý zákon a druhá část se nazývá Nový zákon.

A. Starý zákon

Starý zákon označuje první díl Bible a tvoří jej třicet devět knih rozdělených na následující části:

1. Knihy Zákona

Jedná se o pět knih Mojžíšových (Genesis – Deuteronomium), které se nazývají knihami Zákona, protože jsou v nich zapsány přikázání, předpisy a soudy tvořící Zákon.

2. Historické knihy

Jedná se o dvanáct knih (Jozue – Ester), které zachycují dějiny Izraelců od jejich vstupu do Kenaanu až do jejich návratu ze zajetí. Proto se nazývají knihami historickými.

3. Poetické knihy

Jedná se o pět knih (Jób – Píseň písní), jež prostřednictvím poezie vykreslují různé duchovní zážitky Božího lidu.

4. Prorocké knihy

Jedná se o sedmnáct knih (Izajáš – Malachiáš), které napsali proroci. Jejich obsah tvoří především proroctví o Izraeli, pohanech a Kristu.

B. Nový zákon

Nový zákon označuje druhý díl Bible, jež tvoří dvacet sedm knih rozdělených na následující části:

1. Historické knihy

Jedná se o pět knih (Matouš – Skutky). První čtyři vyprávějí o Pánu Ježíši a pátá zachycuje působení učedníků na zemi po Pánově nanebevstoupení.

2. Listy

Jedná se o jedenadvacet listů (List Římanům – List Judův), což jsou dopisy, které psali apoštolové církvím či jednotlivým svatým. Hovoří se v nich především o církvi, o pravém duchovním životě a o způsobu života církve a svatých.

3. Prorocká kniha

Jedinou prorockou knihou Nového zákona je Zjevení, poslední kniha Nového zákona a zároveň poslední kniha celé Bible. Obsahuje proroctví o církvi, Izraeli, světu, Kristově druhém příchodu, Satanově osudu, konečném soudu a o budoucím věku a věčnosti.

VI. JAK MÁME ČÍST BIBLI

Jelikož Bible je Boží slovo, má božskou a duchovní povahu. Musíme ji číst se zapojením všech složky naší bytosti.

A. Za prvé, čtěme s porozuměním

1) „Potom otevřel jejich mysl [díky níž rozumíme], aby rozuměli Písmu“ (L 24,45).

Při čtení Bible musíme nejprve rozumět svou myslí, abychom pochopili její text, který je napsán lidským jazykem, a tak poznali jeho smysl.

B. Za druhé, čtěme s moudrostí

1) „Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí“ (Ko 3,16, Kral.).

2) „Kéž vám Bůh,… Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali“ (Ef 1,17, B21).

Tyto dva verše ukazují, že musíme s moudrostí porozumět božským věcem, jež Bůh zjevil v Bibli. List Efeským 1,17 rovněž ukazuje, že moudrost se pojí s naším duchem. Tuto moudrost přirozeně nemáme, ale získáváme ji skrze modlitbu. Tato moudrost v našem duchu je hlubší a vyšší než porozumění v naší mysli. Literu Bible chápeme díky porozumění naší mysli a pravdu v Bibli chápeme pomocí moudrosti v našem duchu.

C. Nakonec, přijímejme duchem

1) „A vezměte… slovo Boží. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem“ (Ef 6,17-18).

Zde je nám řečeno, abychom přijímali Boží slovo modlitbou v duchu. To nám zjevuje, že při čtení a přijímání Božího slova musíme také zapojit svého ducha. To se nepochybně děje skrze modlitbu. Když tedy při čtení Bible pochopíme smysl textu svým porozuměním a pochopíme pravdu textu svou moudrostí, musíme zapojit svého ducha prostřednictvím modlitby, abychom biblické pravdy přijali do nejhlubší části své bytosti, to jest do svého ducha. Jinak řečeno, poté, co porozumíme textu a přijmeme pravdu v něm obsaženou, musíme ještě uplatnit svého ducha, pomocí něhož můžeme to, co jsme pochopili a co jsme si uvědomili, přeměnit v modlitbu, abychom to vše svým duchem strávili, a tak se konečný výsledek stal pro nás zaopatřením života a základem naší duchovní zkušenosti.

D. Modlitební čtení

Další jednoduchý, duchovní a nanejvýš užitečný způsob, jak číst Bibli, je modlitební čtení. Biblický text chápeme jako modlitbu a čteme jej s modlitbou. Nejenže zároveň čteme a modlíme se, tj., modlíme se a čteme, čteme a modlíme se; ale zároveň přímo proměňujeme text, který čteme, v samotná slova modlitby, kterou se modlíme. Někdy můžeme text vztáhnout sami na sebe skrze modlitbu. Čím častěji takovéto čtení modlitbou opakujeme, tím víc se pozvedá a uvolňuje náš duch a my z toho máme větší, hlubší a bohatší užitek.

VII. KDY MÁME ČÍST BIBLI

Bibli můžeme číst kdykoliv a měli bychom tak činit vždycky, když nastane potřeba. Avšak obecně vzato je nejlepší číst Bibli ráno, ještě než se setkáme s lidmi nebo věcmi, a zvláště vhodné je doplnit čtení modlitbou. Takové chvíle by neměly trvat příliš dlouho. Nejvhodnější je modlit se deset minut a číst deset minut. Někdy můžeme čtení a modlitbu spojit.