Lekce života (# 18)

Lekce Osmnáctá

Zasvěcení

Pro nás, spasené lidi, je zasvěcení pozitivní reakcí na Pánovo spasení. Jelikož jsme zdarma zakusili Pánovo velkolepé spasení, spontánně to Pánu toužíme oplatit. Když se zasvěcujeme Pánu, dovolujeme Mu, aby nás získal jako naši odplatu Jemu.

I. ZÁKLAD ZASVĚCENÍ

1) „Nejste sami svoji… Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha“ (1K 6,19-20).

Základem pro naše zasvěcení se Pánu je, že nás Pán koupil za velikou cenu své vlastní krve (Zj 5,9), a my se stali Jeho zakoupenými otroky. My, kdo věříme v Pána a kdo jsme Pánem vykoupeni a koupeni jakožto zakoupení Pánovi otroci, nejsme sami svoji, nýbrž Pánovi. Právo vlastnictví náleží Pánu, nikoliv nám.

2) „Neboť žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu“ (Ř 14,8).

Jelikož my, kdo jsme Pánem vykoupeni a koupeni, jsme Pánovi, ať žijeme či umíráme, patříme Pánu. Na tomto základě se zasvěcujeme Pánu k Jeho použití.

II. MOTIV ZASVĚCENÍ

1) „Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých“ (2K 5,14-15).

Zasvěcujeme se Pánu, protože nás omezuje a váže Jeho láska. Pánova láska nás nutká, takže nemůžeme jinak, než se Pánu vydat. Protože Pán zemřel za nás, my všichni jsme zemřeli; proto již nemusíme umírat. Kromě toho, Pán zemřel, abychom měli Jeho život a žili Jemu. Tato láska nás zavazuje a nutká, abychom Pána milovali a vydali se Mu. Toto zasvěcení se je vyjádřením naší vděčnosti a odplata za Jeho velkou lásku. Základem pro naše zasvěcení se Pánu je skutečnost, že nás koupil svou drahocennou krví, aby z nás učinil své zakoupené otroky. Ze své lásky za nás zemřel a tato láska je motivem našeho zasvěcení Jemu.

III. SMYSL ZASVĚCENÍ

1) „Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou… to je vaše rozumná služba Bohu“ (Ř 12,1).

Když se zasvěcujeme Pánu, vydáváme Mu sami sebe v živou oběť, na rozdíl od lidí ve Starém zákoně, kteří Hospodinu přinášeli oběti mrtvé. Jakožto předložená živá oběť jsme svatí, což znamená, že jsme se oddělili pro Pána k Jeho použití, jsme Bohu příjemní a uspokojujeme touhu Jeho srdce.

2) „Přikaž synům Izraele a řekni jim:… můj obětní dar, můj pokrm, jako mé ohnivé oběti, jako příjemnou vůni… Dva roční beránky bez vady denně jako ustavičnou zápalnou oběť“ (Nu 28,2-3).

Ve Starém zákoně Bůh přikázal, aby Mu Jeho lid přinášel denně zápalnou oběť jako pokrm k Jeho uspokojení. To je obrazem toho, že v Novém zákoně máme my, kdo patříme Bohu, denně přinášet sami sebe jako zápalnou oběť k Božímu uspokojení. Rozdíl je v tom, že ve Starém zákoně lidé přinášeli mrtvé oběti, kdežto my přinášíme oběti živé. I když povahou se tyto dva druhy obětí liší, jejich smysl je tentýž, mají být Božím pokrmem k Jeho uspokojení. Vydat se Pánu znamená být obětí k Jeho uspokojení. Nezáleží na tom, co pro Pána konáme, ale na tom, zda Pána uspokojujeme. Toto je skutečný smysl našeho zasvěcení se Pánu.

IV. ÚČEL ZASVĚCENÍ

1) „Aby nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých“ (2K 5,15).

Účelem našeho zasvěcení se Pánu je žít Jemu. Žít Pánu je něco vyššího než žít pro Pána. Když žijeme pro Pána, my a On jsme možná stále dvěma stranami, avšak když žijeme Pánu, musíme být s Pánem jedno, musíme Pána brát nejen jako svůj život, ale také jako svou osobu. V celém svém způsobu života a jednání máme přijímat Pána a dovolit Mu, aby žil sám sebe skrze nás.

2) „Vydejte svá těla v oběť živou“ (Ř 12,1).

Jak jsme již zmínili, když se zasvěcujeme Pánu, vydáváme se Pánu v živou oběť, abychom uspokojili touhu Pánova srdce. To je smysluplný účel našeho zasvěcení se Pánu.

3) „Vydejte svá těla… to je vaše rozumná služba Bohu“ (Ř 12,1).

Vydat se v živou oběť Pánu je naše rozumná služba Bohu. Tato služba nespočívá v naší práci pro Pána, nýbrž v uspokojení Boha. Toto má být též účelem našeho zasvěcení se Pánu.

4) „Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili“ (Ef 2,10).

My věřící, které Bůh vyvolil a vykoupil, jsme Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. To vyžaduje náš souhlas a vydání se Bohu, aby na nás mohl pracovat a dokončit své dobré skutky. To má být další účel, za nímž se zasvěcujeme Pánu.

5) „Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha“ (1K 6,20).

Vrcholným účelem našeho zasvěcení se Pánu je oslavit Boha, tj. dovolit Bohu, aby žil a projevoval se skrze nás, a tak se ukázala Jeho sláva.

V. VÝSLEDEK ZASVĚCENÍ

1) „Kristův otrok… koupen za velikou cenu“ (1K 7,22-23).

Prvním výsledkem našeho zasvěcení se Pánu je, že se prakticky stáváme otroky koupenými Pánem, kteří se ve všem podřizují Jeho autoritě.

2) „Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům“ (Ef 2,10).

Jsme Boží dílo v Jeho rukou, stejně jako hliněná nádoba je tvarována v rukou hrnčíře (srv. Iz 64,8). Dalším výsledkem našeho zasvěcení se Pánu je, že Pán získává náš souhlas, aby nás tvaroval.

3) „Vydejte sami sebe Bohu… a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat“ (Ř 6,13-14); „Předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení“ (Ř 6,19).

Když vydáme sami sebe a všechny své údy Pánu, dojde ještě k dalšímu výsledku: Naše údy se stanou nástroji a otroky spravedlnosti, budeme osvobozeni od hříchu, hřích nad námi již nebude panovat, a tak budeme posvěceni.

4) „Kněz to všechno bude obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu“ (Lv 1,9).

Výsledkem předložení ohnivé oběti ve Starém zákoně bylo, že ze zápalné oběti se před lidmi stal popel a pro Boha příjemná vůně. Vydáme-li se v živou zápalnou oběť Pánu a budeme-li Mu skutečně věrni, budeme před lidmi jako popel a pro Boha příjemnou vůní.