Lekce života (# 11)

Lekce Jedenáctá

POZNÁNÍ KRISTOVA KŘÍŽE

Kristův kříž pro nás dosáhl Božího věčného vykoupení podle požadavků Boží spravedlnosti, svatosti a slávy, aby se stal základem našeho věčného spasení. Musíme tedy důkladně poznat kříž.

I. KŘÍŽ BYL PROROKOVÁN BOHEM

1) „Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘“ (Ga 3,13).

„Dřevo“ zde označuje kříž, který byl vyroben ze dřeva. Ve Starém zákoně, v Deuteronomiu 21,23, Bůh v rámci soudů Zákona prorokoval, že Kristus bude pověšen na dřevě, tj. že bude přibit na kříž.

II. KŘÍŽ BYL ŘÍMSKOU FORMOU POPRAVY

1) „Oni zvolali: ‚Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!‘ Pilát [římský prokurátor] jim řekl: ‚Vašeho krále mám ukřižovat?‘ Přední kněží odpověděli: ‚Nemáme krále, jen císaře [římského císaře].‘“ (J 19,15).

Židovským způsobem popravy bylo ukamenování zločince k smrti (Dt 22,24). Nicméně přibližně šedesát let před narozením Páně židovský národ upadl do područí Říma. Nedlouho předtím, než byl Pán vydán na smrt římským prokurátorem, přijala římská říše ukřižování jako způsob vykonání trestu smrti nad těmi nejhoršími lidmi. Když se tedy Židé snažili zabít Pána, ukřižovali Ho skrze ruce římského prokurátora, čímž se naplnilo proroctví o způsobu Pánovy smrti z Deuteronomia 21,23. To učinila svrchovaná Boží ruka.

III. KDY BYL KRISTUS UKŘIŽOVÁN

1) „Byla třetí hodina [9 hodin ráno], když ho ukřižovali“ (Mk 15,25).

Kristus byl ukřižován v devět hodin ráno.

2) „Od dvanácti hodin nastala tma po celé zemi až do třetí hodiny odpolední“ (Mt 27,45).

Kristus visel na kříži až do třetí hodiny odpolední. Od devíti hodin ráno do třetí hodiny odpolední je to celkem šest hodin. V prvních třech hodinách Ho na místě hříšníků nepotrestal Bůh; naopak, pronásledovali Ho lidé. V oněch třech hodinách šlo o mučednickou smrt, nikoli o vykoupení. V poledne nastala tma po celé zemi. Od té chvíle až do třetí hodiny odpolední Ho nepronásledovali lidé, ale Bůh Ho soudil na místě hříšníků. V těchto třech hodinách trpěl, aby nás vykoupil, nikoli, aby se stal mučedníkem.

IV. ČEHO KŘÍŽ DOSÁHL

1) „On sám ve svém těle vynesl naše hříchy [množné číslo, jímž se označují hříchy člověka jako jeho vnější skutky] na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni“ (1P 2,24).

Za prvé, Kristus na kříži nesl rozličné hříchy našeho vnějšího jednání, (tj. hříchy, které jsme osobně spáchali), abychom byli spaseni a přešli ze smrti do života.

2) „… nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu [jednotné číslo, jímž se označuje hřích člověka v jeho vnitřní povaze] skrze svou oběť“ (He 9,26).

Kristus na kříži zároveň odstranil hřích v naší vnitřní povaze, tj. hřích, který jsme zdědili od narození, abychom byli vnitřně osvobozeni od své hříšné povahy.

3) „Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘“ (Ga 3,13).

Kristus nesl naše vnější hříchy a odstranil náš vnitřní hřích na kříži, tím přijal prokletí, kterého se mělo podle Božího Zákona dostat nám kvůli našemu pádu a našemu hříchu.

4) „A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili“ (Ř 6,6).

Kristus se na kříži vypořádal nejen s naším dvojím hříchem; také ukřižoval našeho hříšného starého člověka, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.

5) „S Kristem jsem ukřižován“ (Ga 2,19).

Jedná se o našeho starého člověka. Jelikož náš starý člověk byl ukřižován s Kristem, je s Kristem ukřižováno i naše „já“.

6) „Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi“ (Ga 5,24).

Kristus ukřižoval nejen našeho starého člověka; ukřižoval také naše tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Zde se praví, že ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. To můžeme dělat na základě toho, že Pán již naše tělo ukřižoval.

7) „Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví“ (He 2,14-15).

Kristus na kříži zahladil Ďábla, který má vládu nad smrtí, a osvobodil nás z otroctví smrti.

8) „A jako Mojžíš vyvýšil hada [na žerdi] v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka [na kříži], aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný“ (J 3,14-15).

Jelikož Kristus zahladil Ďábla, který má vládu nad smrtí, pochopitelně ho odsoudil a vypořádal se s tím starým hadem, který otrávil lidstvo, aby všichni, kdo uvěří v Krista, měli Boží věčný život a přešli ze smrti do života. Předobrazem toho byl Mojžíš, který vyvýšil hada v pustině, což Izraelce převedlo ze smrti do života.

9) „Skrze nějž [Krista] je pro mne svět ukřižován a já pro svět“ (Ga 6,14).

Kristus na kříži zahladil Satana, Ďábla, a zároveň ukřižoval svět zorganizovaný Satanem a závislý na Satanovi. Díky tomu svět přišel o svou uchvatitelskou moc u těch, kdo uvěřili v Krista.

10) „Neboť on [Kristus]… oboje [Židy a pohany] učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství – Zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj“ (Ef 2,14-15).

Kristus na kříži zrušil starozákonní Zákon s jeho příkazy a ustanoveními, který odděloval Židy a pohany, čímž je učinil jedním a v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, tj. církev.

11) „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno [zobrazující Krista], které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek [zobrazující údy Krista]“ (J 12,24).

Kristus se nejen na kříži pro Boha a pro nás vypořádal s výše uvedenými negativními věcmi, ale skrze svou smrt na kříži rovněž ze svého nitra uvolnil božský život do nás, abychom se stali Jeho mnoha údy, které tvoří Jeho Tělo.

V. CHLUBENÍ SE KŘÍŽEM

1) „Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista…“ (Ga 6,14).

Horliví stoupenci židovského náboženství nutili ostatní k obřízce, aby se mohli pochlubit jejich tělem (Ga 6,12-13). Nicméně, apoštol Pavel, jehož si získal Kristus, se chlubil leda Kristovým křížem.