Lekce života (# 10)

Lekce desátá

POZNÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Duch Svatý je Ten, kdo nám přináší trojjediného Boha, abychom Ho mohli prožívat a těšit se z Něho. Proto bychom měli znát také Ducha Svatého, abychom Ho mohli bohatě prožívat.

I. KONEČNÉ VYJÁDŘENÍ TROJJEDINÉHO BOHA

1) „Křtěte je v… Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Mt 28,19).

V Boží Trojici je Duch Svatý, což je Duch Boží, vypsán jako poslední, což ukazuje, že je konečným vyjádřením trojjediného Boha.

II. DOSAH A VSTUP TROJJEDINÉHO BOHA DO VĚŘÍCÍCH

1) „Otec… vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost – Ducha pravdy [skutečnosti]“ (J 14,16-17).

Tyto verše ukazují, že Duch Svatý je dosahem trojjediného Boha k člověku, to znamená, že trojjediný Bůh se stává Duchem, aby dosáhl k člověku a byl s ním na věčnost.

2) „Duch pravdy [skutečnosti]… ve vás bude… a já [Syn] ve vás“ (J 14,17.20).

Tento výrok nám dále ukazuje, že Duch Svatý, který k nám přichází s Otcem a Synem, také vstupuje do nás. To ukazuje, že Duch Svatý je vstupem trojjediného Boha do věřících. Když do nás vstupuje, vstupují do nás Otec a Syn (J 14,23).

III. ČÍM JE DUCH SVATÝ

1) „Duch Boží“ (Gn 1,2), jenž se podílí na Božím stvořitelském díle.

2) „Duch Hospodinův“ (2Pa 20,14), jenž se podílí na vztahu Boha s člověkem (Gn 2,7).

3) „Duch Svatý“ (L 1,35), jenž se podílí na Kristově vtělení, aby posvětil člověka pro Boha.

4) „Duch Ježíšův“ (Sk 16,7), jenž se podílí na Ježíšově narození, životě a utrpení.

5) „Duch Kristův“ (Ř 8,9), jenž se podílí na Kristově vzkříšení a udílení života.

6) „Duch Ježíše Krista“ (Fp 1,19), jenž se podílí na narození, životě a smrti Ježíše, stejně jako na vzkříšení Krista a udílení života, a má hojné zaopatření, aby byli věřící ve všem spaseni.

7) „Duch života“ (Ř 8,2), „Duch oživující“ (1K 15,45), jenž se podílí na tom, že Kristus je životem pro člověka a dává život člověku.

8) „Ten Duch… neboť ten Duch ještě nebyl [před vzkříšením Krista], protože Ježíš ještě nebyl oslaven [skrze vzkříšení]“ (J 7,39).

Duch je zde výsledkem toho, že Duch Svatý prošel vším, co je uvedeno shora. Proto je nyní všezahrnujícím a dovršeným Duchem jako konečné vyjádření trojjediného Boha, aby dosáhl k těm, kdo věří v Krista, a vstoupil do nich.

9) „Sedm Duchů“ (Zj 1,4), kteří označují sedminásobně zesíleného Ducha Svatého, aby zpustošená církev mohla přijímat sedminásobné bohatství milosti a moci.

IV. DVA ASPEKTY DUCHA SVATÉHO

V Novém zákoně má Duch Svatý, což je Duch Boží, ve vztahu k věřícím dva aspekty. Na jedné straně je v nás Duchem života jako podstatný Duch Boží, abychom měli božský život pro svůj život a existenci. Na druhé straně je na nás Duchem moci jako ekonomický Duch Boží, abychom měli božskou moc a dar k práci pro Boha.

1) „Duch pravdy [skutečnosti]… bude ve vás“ (J 14,17).

To je Duch Svatý jako podstatný Duch Boží ve věřících, aby měli Boží život a mohli žít pro Boha.

2) „Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země“ (Sk 1,8).

To je Duch Svatý jako ekonomický Duch Boží na věřících, aby přijali Boží moc k práci pro Pána.

V. DÍLO DUCHA SVATÉHO

1) „Duch Pravdy [skutečnosti], jenž vychází od Otce, ten o mně [o Synu] vydá svědectví“ (J 15,26).

To je Duch Svatý, který se stává přeměnou a skutečností Krista v Jeho vzkříšení, aby vydával svědectví o skutečnosti Krista ve vzkříšení.

2) „A on [Duch Svatý], až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu“ (J 16,8).

To je Duch Svatý, který přichází, aby přinesl hříšníkům důkaz o jejich hříchu, aby mohli činit pokání, uvěřit v Krista a obdržet věčný život.

3) „Co se narodilo z Ducha, je duch“ (J 3,8).

To je Duch Svatý jako Boží podstatný Duch života, který znovu plodí kajícího hříšníka v jeho duchu, aby mohl mít Boží život a stát se Božím dítětem.

4) „Spasil nás… obmytím znovuzrození a obnovou Ducha Svatého“ (Tt 3,5).

To je též Duch Svatý jako Boží podstatný Duch života, který obnovuje člověka skrze znovuzrození, aby člověk mohl přijmout spasení Božího života.

5) „Duch Svatý, který přebývá ve vás“ (2Tm 1,14).

To je Duch Svatý jako Boží podstatný Duch života, který zůstává v nás, aby nás neustále zaopatřoval Božím životem a bohatstvím.

6) „Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho [od Syna spolu s Otcem] přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm“ (1J 2,27).

To je Duch Svatý jako podstatný Duch Boží, který prostřednictvím pomazání vnáší Boží podstatu (prvek) do věřících, a tak vytváří učení, aby věřící mohli zůstávat v Pánu podle vyučování Boží podstaty.

7) „Posvěcenou Duchem Svatým“ (Ř 15,16).

To je též Duch Svatý jako Boží podstatný Duch života ve věřících, který je zaopatřuje Boží svatou přirozeností, totiž božskou podstatou.

8) „Jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha“ (2K 3,18).

To je stále Duch Svatý jako podstatný Duch Boží ve věřících, který je metabolicky proměňuje božskou podstatou Boha v Pánův obraz od jednoho stupně slávy k vyššímu stupni slávy.

9) „A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti“ (L 24,49).

To je Duch Svatý jako ekonomický Duch Boží, který je mocí na věřících, aby konali dílo pro Boha.

10) „Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu“ (1K 12,7-11). To je Duch Svatý na věřících jako ekonomický Duch Boží, který jim dává rozličné dary, aby konali dílo pro Boha.