Lekce života (# 8)

POZNÁNÍ KRISTA

(1)

Tématem a ústředním bodem Bible je Kristus. On je též od začátku do konce hlavním obsahem Bible. Kromě toho, Kristus je skutečností naší víry. My, kdo jsme v Něho uvěřili a přijali milost, musíme znát Krista důkladně.

I. POSVÁTNÉ TITULY KRISTA

A. Ježíš

1) „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ (Mt 1,21).

Když se Kristus vtělil, aby se stal člověkem, dostal od anděla jméno Ježíš. Ježíš je obdoba hebrejského jména Jozue (Nu 13,16), které znamená Hospodinova (Jahvova) spása, či Hospodin (Jahve) spasitel. Kristus je tudíž Spasitel, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

B. Kristus

1) „Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus“ (Mt 1,16).

Druhým Kristovým jménem je Kristus, což je obdoba hebrejského titulu Mesiáš (J 1,41), a které znamená Pomazaný. Toto jméno zjevuje, že Kristus je Boží Pomazaný, jehož Bůh pomazal svým Duchem, aby mohl dokonat stvoření a vykoupení, a tím naplnit věčný Boží záměr.

C. Immanuel

1) „Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel’, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.’“ (Mt 1,23).

Ježíš a Kristus jsou jména, jež Mu dal Bůh. Když lidé zjistili, že Kristus je Bůh, nazvali Ho Immanuel, což znamená Bůh s námi. Toto jméno zjevuje, že Ježíš, což znamená náš Spasitel, a Kristus, což znamená Boží Pomazaný, je vlastně sám Bůh, který přichází, aby byl s námi.

II. KRISTOVA OSOBA

A. Bůh

1) „Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky“ (Ř 9,5).

Tento verš jednoduše a jasně vyhlašuje, že Kristus je Bůh, který je nade vším, celý Bůh požehnaný na věky.

B. Syn Boží

„Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží“ (J 20,31).

Již jsme poznali, že Bůh má aspekty Otce, Syna a Ducha. Všichni Tři – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch – jsou Bohem, ba dokonce jediným Bohem. Jelikož Kristus je Bůh, není pouze Bohem Otcem, ale též Bohem Synem, to jest Synem Božím.

C. Člověk

1) „Na počátku bylo Slovo… a to Slovo byl Bůh… A to Slovo se stalo tělem“ (J 1,1.14).

2) „Člověk, Kristus Ježíš“ (1Tm 2,5).

3) „A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který se zjevil v těle“ (1Tm 3,16).

Tyto tři pasáže Božího Slova jasně ukazují, že Ježíš Kristus, který je Bohem, se stal tělem, aby byl dokonalým člověkem majícím lidské tělo a lidskou přirozenost. Kristus je tedy Bůh, který se zjevil v těle. Kristus je Bůh i člověk, Bohočlověk, mající božskou i lidskou přirozenost. Z hlediska své božské přirozenosti je Kristus cele Bohem; z hlediska své lidské přirozenosti je Kristus dokonale člověkem. To je to veliké tajemství.

D. Stvořitel

1) „Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, a nebesa jsou dílem tvých rukou“ (He 1,10).

Zde vidíme, že Kristus je též Stvořitel.

E. Prvorozený všeho stvoření

1) „On [Syn Boží lásky] je… prvorozený všeho stvoření“ (Ko 1,15).

Zde vidíme, že Kristus je rovněž stvořením, dokonce prvorozeným všeho stvoření. Kristus jako Prvorozený je první. Kristus jako Bůh je Stvořitelem nebe a země a všeho; Kristus jako člověk je prvním mezi stvořením.

III. KRISTOVO DÍLO

Kristus jako Boží Pomazaný, jehož Bůh pomazal, aby naplnil věčný Boží plán, uskutečnil a dokonal následující významné věci:

A. Stvoření

1) „Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, a nebesa jsou dílem tvých rukou“ (He 1,10).

2) „Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, knížatstva nebo mocnosti; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Ko 1,16).

Tyto dva verše nám říkají, že první významnou věcí, kterou Kristus učinil, bylo stvoření nebes a země, všech věcí a člověka. Proto je Stvořitelem všeho.

B. Stal se tělem

1) „A to Slovo se stalo tělem a přebývalo (Pavlík: zřídilo svůj stánek) mezi námi… plný milosti a pravdy“ (J 1,14).

Druhou významnou věcí, kterou Kristus, Boží Pomazaný, uskutečnil, bylo, že jako Bůh se stal tělem; to znamená, že přišel jako člověk v těle, aby byl Božím příbytkem (stánkem) mezi lidmi, přinesl lidem Boha, aby Ho poznali jako pravdu (skutečnost) a přijali Ho jako milost. Skutečnost je Bůh, jehož lidé poznávají a navazují s Ním kontakt, a milost je Bůh, jehož lidé přijímají a vychutnávají. V tělesném stánku, jímž se stal, žil Kristus po třicet tři a půl roku mezi lidmi, takže člověku v plné míře přinesl Boha, aby se stal jeho skutečností a milostí.

C. Byl ukřižován

Aby naplnil věčný Boží plán, Kristus, který je Boží Pomazaný, přinesl lidem Boha ve svém pozemském stánku, aby Jej lidé mohli kontaktovat. Po třiatřiceti a půl letech šel na kříž, aby se nechal ukřižovat a dosáhl vykoupení ve věčném Božím plánu. To je třetí významná věc, kterou Kristus uskutečnil, a jejímž prostřednictvím jednou provždy vyřešil problém všeho, co Bůh ve vesmíru odsoudil, jako je Satan, hřích, svět, tělo, starý člověk a staré stvoření. Učinil to pro Boha a pro Bohem vyvolené lidi, kteří navěky zdědí Jeho spasení.

D. Vstal z mrtvých

Kristus položil svůj vlastní život a On sám Jej přijal zpět tím, že vstal z mrtvých (J 10,17-18). To je čtvrtá významná věc, kterou uskutečnil a díky níž se staly tři následující věci:

1) „Ježíš… byl vzkříšen pro naše ospravedlnění“ (Ř 4,24-25).

Kristova smrt pro nás dosáhla vykoupení, abychom mohli být Bohem ospravedlněni, avšak ještě je zapotřebí Kristova vzkříšení, které by potvrdilo účinnost Jeho smrti. Proto se Jeho vzkříšení stalo důkazem našeho ospravedlnění.

2) „I když jsme byli mrtvi pro svá přestoupení, obživil nás spolu s Kristem… a spolu nás probudil… v Kristu Ježíši“ (Ef 2,5-6).

Vzkříšení z Krista uvolnilo Boží život, abychom jej mohli přijmout, aby nás obživilo spolu s Kristem a spolu nás probudilo.

3) „Bůh…, který nás znovu zplodil… vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých“ (1Pt 1,3). Jelikož Kristus vstal z mrtvých, aby do nás uvolnil svůj život, znovu nás zplodil, abychom se stali znovuzrozeným, novým člověkem.