Krátké slovo společenství o modlitbě

(Převzato z Krátkého slova společenství o modlitbě pro svaté v církvi v Anaheimu.)

Drazí svatí,

zatímco odborníci a světoví vůdci dělají vše pro to, aby zpomalili šíření koronaviru, a zatímco přijímáme nezbytná preventivní opatření podle pokynů státních orgánů a úřadů veřejného zdravotnictví, musíme vždy pamatovat na to, že Někdo sedí na trůnu. Ve Zjevení 4,2-3 Jan napsal: „Ihned jsem se ocitl v duchu. A hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol; a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd.“ Trůn je zde středem Boží univerzální správy a duha kolem trůnu je znamením Boží smlouvy s člověkem a všemi živými tvory, že je znovu nezničí potopou, ale ušetří a zachrání mnoho lidských bytostí před svým spravedlivým soudem a učiní je součástí svého věčného zvětšení a rozšíření – Nového Jeruzaléma.

Navzdory všemu, co se děje na zemi, Ten na trůnu vykonává svou věčnou ekonomii mezi svým lidem, ale nemůže to dělat sám. Potřebuje, abychom se modlili modlitby, které potřebuje, než bude moci vykonat to, co chce.

V těchto dnech potřebujeme více než kdy jindy prosit Pána, aby nás posílil na našem vnitřním člověku, na našem znovuzrozeném duchu, který je k Němu připojen jako k Veleknězi, který se přimlouvá na trůnu v nebi (He 7,25; 8,1). Musíme s Ním být jedno a prosit Ho, aby nám dal modlitby, které potřebuje v této rozhodující hodině, aby naše modlitby na zemi byly ozvěnou Jeho přímluvy v nebesích. Tyto modlitby mohou přicházet nejen při modlitebním setkání, ale také při jídle, při procházce a při plnění mnoha povinností v našem každodenním životě. Mohou dokonce přijít, když se spolu modlíme ve dvojicích a trojicích. Kéž je náš duch zapojený a vnímavý, abychom na Pána včas reagovali, aby mohl na zemi dělat to, co chce a kdy chce. Modleme se:

Za prvé, za Boží vládu nad národy a za státní i místní orgány na zemi, které Bůh ustanovil pro bezpečnost a pokoj lidstva, aby měl čas a příležitost kázat evangelium, zachraňovat hříšníky a budovat církev pro rozšíření Božího království.

Za druhé, modleme se, aby svatí nebyli současnou situací odrazováni či rozptylováni, ale aby i nadále zakoušeli a užívali Krista jako Toho všezahrnujícího a rozsáhlého, který naplňuje všechny naše potřeby a štědře nás zaopatřuje svým Duchem a svým Slovem, abychom Ho žili a velebili.

Za třetí, modleme se, aby církevní život pokračoval dál bez překážek a svatí se společně setkávali za pomoci moderních komunikačních prostředků ke společenství a modlitbě a ke vzájemné péči, povzbuzení a pastýřství.

Za čtvrté, modleme se, aby byl nepřítel svázán a neměl možnost používat současnou krizi k maření Božího pohybu na zemi, který má rozšířit Krista mezi lidmi a vybudovat místní církve.

Za páté, modleme se, aby místní církve a svatí hlásali evangelium království svým rodinám, sousedům, spolužákům a kolegům a všem národům na zemi, aby hříšníci mohli být zachráněni a přivedeni do Božího království.

Za šesté, modleme se, aby služba slova v Pánově obnově prostřednictvím sedmi svátků nebyla zastavena, ale mohla mocně pokračovat v zásobování obnovy aktuální Pánovou promluvou.

Za sedmé, modleme se, aby svatí skrze každodenní jedení a pití Pána a chození podle smíšeného ducha mohli zakoušet normální růst v životě pro budování Těla Kristova, aby se připravila nevěsta a Pán se vrátil se svým věčným královstvím.

A konečně, když se připojujeme k Pánu v modlitbě, musíme pamatovat na Šalomounovu modlitbu v 1. knize Královské 8,48, ve které zmínil modlitby Božího lidu směrem ke svaté zemi, která je předobrazem Krista jako Bohem přiděleného podílu pro Jeho lid, směrem ke svatému městu, které znázorňuje Boží království v Kristu, a směrem ke svatému chrámu, který znázorňuje Boží dům, církev, na zemi. Z toho vyplývá, že Bůh vyslyší naše modlitby, pokud jsou naše modlitby k Němu směrem ke Kristu, Božímu království a Božímu domu jakožto cíli Boží věčné ekonomie. To znamená, že bez ohledu na to, za koho se modlíme, naše modlitby musí být zaměřeny na Boží zájmy, tj. na Krista a církev jako Boží zájmy na zemi, aby se naplnila Boží ekonomie. Kéž nás všechny Pán posílí, abychom byli bdělí na modlitbách a modlili se Jeho modlitby za uskutečnění Jeho vůle v těchto dnech. Amen.