Dopis od spolupracovníků v Pánově obnově (26. 3. 2020)

26. března 2020

Všem drahým svatým ve všech církvích v Pánově obnově:

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky?
Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? (…)
Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze Toho, který si nás zamiloval.
– List Římanům 8,35.37

Milost a pokoj kéž se vám všem rozhojní. Kéž vás tato zpráva zastihne, jak chodíte v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého. V těchto těžkých dnech nosíme ve svých srdcích všechny církve a svaté po celém světě a na svých ramenou je přinášíme před trůn milosti. Píšeme vám toto slovo ujištění, útěchy a povzbuzení, zatímco čelíme pandemii, která zachvátila velkou část planety a nebývalým způsobem převrací životy mnohých z nás. Prosíme za vás, aby vás Otec posílil mocí, abyste v Něm byli pevně založení a neotřesitelní. Spolu s vámi se přimlouváme, aby bylo pozvednuto Pánovo svědectví v Jeho obnově, zatímco společně procházíme tímto mimořádným obdobím.

Během nedávných svátků jsme se zabývali tím, že Kristus ve své všeobsažnosti a rozsáhlosti je náš Bohem přidělený podíl. On je ten Všedostatečný, který je schopen naplnit každou naši potřebu v každé situaci. Takového Krista užíval a předával apoštol Pavel, zatímco byl ve vězení. Pavlův příklad má pro nás v těchto dnech velký smysl. Čím více jsme omezeni navenek, tím více času bychom měli trávit s Pánem, abychom vstřebávali Jeho bohatství a těšili se z Jeho zaopatření. Kéž vykoupíme tuto příležitost tím, že se více přiblížíme ke Kristu, že se otevřeme Jemu a Jeho Slovu, abychom Jím mohli být prodchnuti a s Ním sjednoceni. Tehdy můžeme žít Krista s Jeho životem, který se hodí do všech okolností – s radostí a spokojeností, bez úzkosti, strachu a nepokoje.

Během doby, kdy budeme žít v ústraní svých domácností, bychom měli zůstat ve vzájemném spojení, být pozorní jedni k druhým a rozněcovat jeden druhého. Všichni svatí potřebují podporu Těla. I když se nemůžeme shromažďovat fyzicky, nesmíme opustit naše společné shromažďování, nýbrž setkávat se ještě častěji za pomoci moderní technologie. Kontaktujme jedni druhé, abychom se těšili ze vzájemného společenství ve dvojicích a trojicích nebo ve skupinkách. Nezapomínejte na péči o starší a slabé mezi námi ani nezanedbávejte pastýřskou péči o mladé a potřebné. Když budeme takto jako údy pečovat jeden o druhého, zjistíme, že naše srdce se rozšiřuje a že jsme navzájem spojeni v lásce. V těchto dnech se církevní život nesmí zastavit, ale naopak musí prospívat a růst.

V těchto dnech musíme být střízliví k modlitbám. Nejprve bychom se měli modlitbou přenést do Boha, abychom přijali Jeho zaopatření, a pak bychom se měli podle vnitřního pomazání postavit spolu s Pánem v přímluvné modlitbě za Jeho zájmy. Můžeme se modlit za to, aby se uskutečňovala Boží ekonomie, aby se stala Boží vůle, aby Kristus vládl nad situací ve světě, aby lidé v autoritě měli moudrost, aby lidé byli spaseni, aby se vlažní křesťané vrátili k Bohu, aby se duchovní život všech svatých povznesl na vyšší úroveň, aby byly naplněny hmotné potřeby všech svatých a aby obnova prospívala. Pokud věnujeme dostatek času modlitbám a prosbám, tento seznam nebude mít konce. Kromě toho si musíme uvědomit, že za bouřlivými vnějšími okolnostmi probíhá v nebeských místech duchovní válka, ve které se Satan snaží zmařit Boží pohyb a vyčerpat Jeho svaté. Jako Tělo Kristovo oblékněme celou Boží zbroj, abychom mohli stát a odolat, aby nepřítel byl spoután a poražen.

Náš Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k plnému poznání pravdy. V těchto dnech by nám měli velmi ležet na srdci nespasení lidé kolem nás. Zatímco my máme Krista jako naše útočiště v dobách soužení, nevěřící, kteří Krista neznají, takové útočiště nemají a snadno propadají úzkostem a jsou svíráni strachem a zoufalstvím. Naléhavě potřebují uslyšet evangelium pokoje a přijmout Boha, který je pokoj. Nyní je příhodný čas, abychom čerstvě rozšířili evangelium mezi svými příbuznými, přáteli, sousedy a kolegy. Vhod či nevhod, musíme povstat a hlásat Slovo, směle svědčit o Kristu a o velkolepé záchraně, kterou máme v Něm.

Jsme lidé s velkou nadějí, která nespočívá v tomto věku ani ve věcech tohoto věku. Naše naděje spočívá v našem drahém Pánu Ježíši a v Jeho opětovném příchodu. Chceme uspíšit Jeho návrat, protože milujeme Jeho příchod. Proto spolupracujeme s Jeho proměňujícím dílem, abychom byli připraveni jako Jeho Nevěsta, spolupracujeme s Ním na uskutečňování Jeho božského podniku uprostřed satanského chaosu a bdíme a modlíme se za Jeho návrat. Tato celosvětová pohroma je součástí porodních bolestí, které předcházejí většímu soužení na konci tohoto věku. Nyní nastal čas, abychom se my, věřící, probudili ze spánku a drželi se prorockého slova Písma jako světla, které nás provází, dokud se nerozbřeskne den Králova návratu.

Drazí svatí, toto není čas, kdy máme ustupovat, nýbrž čas, kdy máme postupovat vpřed. Máme jistotu v Pánu, že až s vytrvalostí projdeme současnými otřesy, Pánova obnova z nich vyjde silnější a odolnější než kdy jindy. Dokonce i za současných okolností nám Pán poskytl úžasný způsob, jak s Ním postupovat vpřed, a to konkrétně tím, že za pomoci technologie můžeme uvádět do praxe Bohem stanovený způsob církevního života, který je založen na domácnostech a vitálních skupinkách. Dějiny potvrzují, že když církev prochází utrpením a pronásledováním, Kristus má způsob, jak posílit svůj pohyb. Nechme se posílit Jeho vnitřním působením a plavme se dál!

 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ.
 Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.
– 1. list Petrův 5,10-11

Naše láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši,

Spolupracovníci v Pánově obnově