30 doporučených bodů k modlitbě

1. Modlitba podle Matouše 6

Aby bylo posvěceno Otcovo jméno (Mt 6,9b), aby přišlo Jeho království (Mt 6,10a; Zj 11,15) a aby se na zemi stala Jeho vůle (Mt 6,10b).

Mt 6,9 Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

Zj 11,15 Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků.“

Mt 6,10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

2. Modlitba za nového člověka a nevěstu

Aby se naplnilo Boží zalíbení, aby se dokonal Jeho záměr a aby se uskutečnila Jeho ekonomie (Ef 1,9-10), aby mohl mít církev jako vybudované Tělo Kristovo a dospělého nového člověka, který Ho bude vyjadřovat (v. 23; 4,13.16) a jako připravenou Kristovu nevěstu, která Ho uspokojí v lásce (5,27; Zj 19,7).

Ef 1,9-10 Když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu (ekonomii) období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.

Ef 1,23 Která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

Ef 4,13 Než my všichni dospějeme k jednotě víry a plného poznání Božího Syna, k dospělému muži, k míře postavy plnosti Kristovy.

Ef 4,16 Z něho celé tělo, spojované a [propletené dohromady] pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.

Ef 5,27 Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

Zj 19,7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila.                        

3. Modlitba za světové události

Aby Bůh v Kristu vládl nad všemi světovými událostmi (Da 4,14; Zj 1,5), aby nakláněl srdce králů, kamkoli se Mu zalíbí (Př 21,1) a aby ustanovoval a sesazoval vůdce, jak uzná za vhodné (Da 2,21).

Da 4,14 Prohlášení to výrokem strážných jest, slovem svatých ta záležitost, aby živí poznali, že v lidském kralování Nejvyšší vládne a on je dává, komukoli ráčí, ba i nejnižšího z lidí nad ním ustanovuje.

Zj 1,5 A od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů.

Př 21,1 Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí.

Da 2,21 Časy i příležitosti mění on. Krále sesazuje, krále nastoluje; mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit.

4. Modlitba za ty, kdo jsou ve vysokém postavení

Aby lidé ve vysokém postavení měli moudrost k plnění svých povinností a vládli spravedlivě podle Boha, aby církev mohla pokračovat v pokoji a míru (1Tm 2,2).

1Tm 2,2 Za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.               

5. Modlitba za konečný Boží pohyb po celé zemi

Aby se uskutečnil konečný Boží pohyb po celé zemi za účelem získání lidí, kteří budou znát nádherného, všezahrnujícího Krista, kteří Ho budou zakoušet jako svůj život a žít Krista a kteří budou proměňováni a budováni jako Jeho Tělo, a nakonec jako Jeho nevěsta připravená na Jeho návrat (Sk 17,26-27; Fp 1,21a; Ř 12,2; Ef 4,16; Zj 19,7).

Sk 17,26-27 Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.

Fp 1,21a Žít pro mne znamená Kristus.

Římanům 12,2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Ef 4,16 Z něho celé tělo, spojované a [propletené dohromady] pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.

Zj 19,7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila.

6. Modlitba za hlásání evangelia

Aby běžel bílý kůň evangelia a aby trpělivý Bůh vedl lidi k pokání, aby se lidé obraceli k Němu a uvěřili evangeliu podle Jeho touhy, aby všichni lidé byli zachráněni (Zj 6,1-2; Ř 2,4; Sk 26,20; Mk 1,15; 1Tm 2,4a).

Zj 6,1-2 I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.

Ř 2,4 Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?

Sk 26,20 Ale hlásal jsem nejprve těm, kteří jsou v Damašku, a potom v Jeruzalémě a po celé judské zemi, a také pohanům, aby činili pokání, obraceli se k Bohu a konali skutky, které svědčí o pokání.

Mk 1,15 A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

1Tm 2,4 Který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

7. Modlitba za pronásledované, utiskované a trpící

Aby Bůh veškeré milosti potěšoval, zdokonaloval a upevňoval bratry a sestry po celém světě, zejména ty, kteří jsou pronásledováni, utiskováni a trpí strádáním a zkouškami (1Pt 4,12-14; 5,9-10).

1Pt 4,12-14 Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží.

1Pt 5,9-10 Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ.

8. Modlitba za dřímající, vzdorovité a odpadlé

Aby dřímající věřící byli oživeni, vzdorovití křesťané obnoveni a aby se odpadlí svatí navrátili k Pánu a do společenství církve (Ef 5,14; Jk 5,19; Ga 6,1).

Ef 5,14 Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘

Jk 5,19 Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět.

Ga 6,1 Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.

9. Modlitba za rozptýlené věřící

Aby rozptýlení věřící uviděli nebeskou vizi Božího věčného záměru, aby byli probuzeni ve svém duchu k hledání hlubších věcí ohledně Krista a Boží stavby a aby se ubírali cestou Boží novozákonní ekonomie (Sk 9,2; Sk 26,19; Ezd 1,5; Ez 36,24).

Sk 9,2 A vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma.

Sk 26,19 Proto, králi Agrippo, nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění.

Ezd 1,5 Nato povstali předáci rodů judských a benjamínských, kněží, lévité, každý, jehož ducha Bůh vzbudil, aby vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě.

Ez 36,24 Tehdy vás vezmu z těch národů, shromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu vás na vaši půdu.                  

10. Modlitba za jednomyslnost

Aby všechny místní církve byli v silné jednomyslnosti a oslavovaly našeho Boha a Jeho Krista jedněmi ústy, aby se projevila skutečnost jednoho nového člověka (Ř 15,6; Ko 3,10-11).

Ř 15,6 Abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.

Ko 3,10-11 A oblékli toho nového [člověka], který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.

11. Modlitba za místní církve

Aby Pán ve své obnově v každé zemi posiloval, udržoval a nechal prospívat místní církve jako Ježíšovo svědectví (Sk 16,5; Ef 1,19; Ko 1,11; Zj 1,9).

Sk 16,5 (B21) Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den.

Ef 1,19 A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly.

Ko 1,11 A abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí.

Zj 1,9 Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos.

12. Modlitba za spolupracovníky a vedoucí bratry

Aby Pán zaopatřoval spolupracovníky a vedoucí bratry a dával jim moudrost k pastýřskému vedení svého lidu v těchto dnech (Sk 20,28; 1Pt 5,2; He 13,17).

Sk 20,28 Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.

1Pt 5,2 Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně.

He 13,17 Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.

13. Modlitba za to, aby svatí byli posvěceni

Aby svatí byli zachováni a posvěceni ve své třísložkové bytosti, aby byli odděleni pro Boha od obyčejných a hříšných věcí (1Te 5,22-23), aby se nepřipodobňovali tomuto věku, ale byli proměňováni a mohlo osvědčit Boží vůli tím, že budou žít životem Těla (Ř 12,2.4-5).

1Te 5,22-23 A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Ř 12,2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Ř 12,4-5 Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.  

14. Modlitba za zmocnění se všezahrnujícího Krista

Aby se svatí plně zmocnili svého podílu všezahrnujícího, rozsáhlého Krista tím, že budou posíleni mocí skrze Ducha na svém vnitřním člověku, aby si Kristus činil domov v jejich srdcích (Ko 1,12; Ef 3,8.17-18).

Ko 1,12 Vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle.

Ef 3,8 Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství.

Ef 3,17-18 Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste… se všemi svatými [nabyli plné síly postihnout], jaká to šíře a délka a výše a hloubka.                  

15. Modlitba za budování Těla

Aby svatí ve svém každodenním životě chodili duchem v Kristu, aby ve všem rostli v Krista a aby byli spolu spojeni a budováni jako Tělo Kristovo (Ko 2,6-7; Ř 8,4; Ef 4,15-16).

Ko 2,6-7 Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm [choďte], zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním.

Ř 8,4 Aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle [d]ucha.

Ef 4,15-16 (Pavlík) Nýbrž abychom, pravdu držíce v lásce, ve všech věcech rostli v něho, jenž je hlava, Kristus, z něhož si veškeré tělo, vespolek skloubované a v celistvosti udržované každým spojem přívodu podle působení každé jednotlivé části v její míře, uskutečňuje růst těla k svému budování v lásce.

16. Modlitba za Bohem stanovenou cestu

Aby svatí použili současné okolnosti k rozvíjení církevního života, který je vitálnější, silnější, plodnější a více v souladu s Bohem určenou cestou, skrze uvolnění organické funkce každého svatého (Sk 2,46-47; 1Pt 4,10; 1K 14,26; Ef 4,12.16).

Sk 2,46-47 Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni.

1Pt 4,10 Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti.

1K 14,26 Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.

Ef 4,12.16 Aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. (…) Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.

17. Modlitba za to, aby svatí byli konající kněží

Aby všichni svatí byli posíleni jako konající kněží evangelia, kteří hlásají Slovo vhod či nevhod svým příbuzným, přátelům, kolegům a lidem, se kterými se setkávají, aby je získali a přinesli jako posvěcenou oběť Bohu (Ř 15,16; 2Tm 4,2; Sk 10,24).

Ř 15,16 Abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Konám [kněžství] při evangeliu Božím, aby se pohané stali příjemnou obětí, posvěcenou Duchem Svatým.

2Tm 4,2 Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním.

Sk 10,24 Nazítří vešli do Cesareje. Kornélius je očekával; svolal své příbuzné a nejbližší přátele.

18. Modlitba za vytrvalé zůstávání

Aby svatí vytrvale zůstávali v modlitbě a aby byl jejich modlitební život budován osobně, ve skupinkách a na církevních setkáních, dokud modlitba nebude ustavičná (Sk 2,42; Mt 6,6; 18,19-20; Ko 4,2; 1Te 5,17).

Sk 2,42 Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.

Mt 6,6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.

Mt 18,19-20 Amen, opět vám pravím: Shodnou-lise dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.

Ko 4,2 V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční.

19. Modlitba za vítěze

Aby svatí zareagovali na Pánovo volání, byli ustaveni jako vítězové a stali se dispenzačním nástrojem, který Pán použije ke změně věku (Zj 2,7.11.17.26; 3,5.12.21; 12,5.10-11; 14,1-5).                 

Zj 3,21 Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

Zj 12,5 A porodila syna-muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu.

Zj 12,10-11 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.

20. Modlitba za spoutání nepřítele

Aby byl spoután nepřítel, Satan, aby byly zmařeny skutky Ďáblovy, aby byl svržen žalobce bratří a aby svatí byli pomstěni proti svému odpůrci (Mk 3,27; 1J 3,8; Zj 12,10-11; L 18,7).

Mk 3,27 Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá, a teprve pak vyloupí jeho dům.

1J 3,8 Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy.

Zj 12,10-11 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.

L 18,7 Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet?

21. Modlitba za ústřední Boží dílo

Aby všichni svatí otevřeli celou svou bytost Pánu, aby mohl vykonávat ústřední Boží dílo – tj. aby se Bůh v Kristu zabudovával do nás a nás zabudovával do Sebe pro vybudování církve jako Těla Kristova (Ga 4,19; Ef 3,14-21; Mt 16,18; Ef 2,21-22; 1K 12,27).

Ga 4,19 Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.

Ef 3,16-17.19b Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích (…) a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.

Mt 16,18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

Ef 2,21-22 V němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v [d]uchu.

1K 12,27 – Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.

22. Modlitba za mísení

Aby svatí žili křesťanským životem a církevním životem podle praktických bodů týkajících se mísení, aby se mísily všechny jednotlivé údy Těla Kristova, všechny církve v oblastech, všichni spolupracovníci a všichni starší skrze společenství a to, že budou dělat všechno skrze kříž a Duchem, aby předávali Krista pro Tělo, s cílem, aby v Pánově obnově nastala skutečnost Těla Kristova (1K 12,12-13.23-27).

1K 12,12-13 Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.

1K 12,23-27 A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil (smísil) tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly.  A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním.  Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.

23. Modlitba za spravedlivý Boží soud

Aby svatí přinášeli modlitby, ke kterým Kristus jako jiný Anděl může přidat kadidlo, aby byl z Božího trůnu uvržen na zem oheň spravedlivého soudu, který se vypořádá s bezbožností a bezzákonností (Zj 8,1-8).

Zj 8,1-8 A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim dáno sedm polnic. A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení. A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby zatroubili. Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá zelená tráva shořela. Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. Třetina moře se obrátila v krev.

24. Modlitba za hledání Božího království na prvním místě

Aby si svatí v této době nedělali starosti o lidský život, ale nejprve hledali Boží království a Jeho spravedlnost a sloužili pouze Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6,19-34).

Mt 6,19-21 Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi. (…) Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,24-25 – Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Mt 6,31.33 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ (…) Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

25. Modlitba za skrytý život s Otcem

Aby svatí jako lidé království, děti nebeského Otce, měli duchovní život, která odpovídá tajemné, skryté povaze božského života, a modlili se ke svému nebeskému Otci ve skrytu, zakoušeli skryté potěšení z Otce a dostávali od Něj skryté odpovědi (Mt 6,1-6; Ko 3,3).

Mt 6,1-6 Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.

Ko 3,3 Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.

26. Modlitba za zralost

Aby svatí rostli v životě ke zralosti, aby jim byl „bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“ (2Pt 1,5-11).

2Pt 1,5-11 A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

27. Modlitba za záchranu od lásky k nynějšímu věku

Aby všichni svatí, a zejména mladí a noví, nemilovali nynější věk, ale byli zachráněni z „tohoto zvráceného pokolení“ a byli „Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž září jako světla ve světě“ (2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15).

2Tm 4,10 (Pavlík) Neboť Démas mě opustil, zamilovav si nynější věk.

Sk 2,40 A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“

Fp 2,15 Abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.

28. Modlitba za přípravu nevěsty

Aby svatí byli bdělí a rozumní a zakoušeli vše, co je potřeba, aby byli „připravení jako nevěsta ozdobená pro svého muže“ a aby byli „pozváni k Beránkově svatební hostině“ (Mt 24,40-47; Zj 21,2; 19,7-9).

Mt 24,40-42 Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Mt 24,45-47 Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zj 21,2 To svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže.

Zj 19,7.9 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. (…) A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.“

29. Modlitba za nové oživení

Aby Pánova obnova zažila nové oživení, oživení, které dosud v dějinách nenastalo a které bude výsledkem úspěšné praxe vrcholů zjevení Boží ekonomie, včetně boholidského žití, všeobecného pastýřství a mísení za účelem skutečnosti Těla Kristova a jednoho nového člověka (1Tm 1,3-4; Ga 2,19b-20; Fp 1,21a; J 21,15-17; 1K 12,24; Ko 3,10-11).

1Tm 1,3-4 Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě [ekonomii], která spočívá na víře.

Ga 2,19b-20 S Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Fp 1,21a Žít pro mne znamená Kristus.

J 21,15-17 Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mne více než tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“ Řekl mu opět podruhé: „Šimone Janův, miluješ mne?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé ovce.“ Řekl mu potřetí: „Šimone Janův, máš mě rád?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: ‚Máš mě rád?‘, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“

1K 12,24 Což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh [smísil] tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest.

Ko 3,10-11 A oblékli toho nového [člověka], který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.

30. Modlitba za Pánův návrat

Aby se Pán Ježíš brzy vrátil (Fp 3,20; 2Tm 4,8; Tt 2,13; Zj 22,20).

Fp 3,20 Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista.

2Tm 4,8 Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení.

Tt 2,13 Očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista.

Zj 22,20 Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!